NIA สนับสนุนโครงการย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

(ที่มาภาพ: www.skyscrapercity.com, 15 ก.ค. 2560)   NIA สนับสนุนโครงการย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช. หรือ NIA) มีนโยบายสนับสนุนโครงการนวัตกรรม อันเป็นส่วนหนึ่งตามยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม (Innovation) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (Area-based strategy) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการผังเมือง Area-based planning เป็นการพัฒนาพื้นที่โดยเน้นใช้และขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ ในการนี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้สนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยแก่มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) ตามโครงการย่านนวัตกรรมรัตโกสินทร์ (Rattanakosin’s Innovation District) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการต้นแบบ (Pilot model) ที่จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนวัตกรรมเมืองและชุมชนตามแนวเศรษฐกิจเชิงวัตนธรรมและงานสร้างสรรค์ (Cultural and creative economy)   โครงการย่านนวัตกรรมรัตโกสินทร์ ครอบคลุมพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ อันอุดมไปด้วยแหล่งงานสร้างสรรค์ (Creativity) ศิลปะ (Art) วัฒนธรรม (Culture)…

การประชุมเรื่อง”การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานและการออกแบบศูนย์เศรษฐกิจของ อปท.เพื่อสร้างรายได้และขยายฐานภาษี

  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กำหนดการประชุมวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผังเมืองสู่การปฏิบัติครั้งที่ 3 เรื่อง การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานและการออกแบบศูนย์เศรษฐกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้และขยายฐานภาษี   วันที่ 17-18 สิงหาคม ณ.ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลนครนครสวรรค์     วันที่ 17 สิงหาคม 2560 08.30-09.00 ลงทะเบียน 09.00-09.15 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในฐานะประธานกรรมาธิการด้านโยธาและผังเมือง สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน 09.15-09.30 นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง ในฐานะนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เปิดการประชุม 09.30-10.30 การบรรยายเรื่อง การบูรณาการแผนงานโครงสร้างพื้นฐานกับการวางแผนด้านเศรษฐกิจ โดย ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง 10.45-12.15 การบรรยายเรื่อง การออกแบบศูนย์เศรษฐกิจพาณิชยกรรมและการสร้างฐานภาษี กรณีศึกษาเทศบาลในสหรัฐอเมริกา โดย อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย 12.15-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 13.00-14.00 การบรรยายเรื่อง การวางแผนอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น โดย คุณพรนริศ…