รายงานผลการเสวนา “การผังเมือง..แม่บทแห่งการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนเป็นสุข” ณ อาคารรัฐสภา 2

รายงานผลการเสวนา “การผังเมือง..แม่บทแห่งการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนเป็นสุข” โดย ดร.ธนภณ พันธเสน กรรมการบริหารสมาคมการผังเมืองไทย         อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์   รายงานผลการ เข้าร่วมสัมมนาในงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ. ศ………. วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ อาคารรัฐสภา 2 มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนมากถึงกว่า 100 คน จนต้องมีการจัดเก้าอี้เสริม     ในช่วงเช้า ได้มีการบรรยายของรศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี และศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ ท่านทั้งสองได้ บรรยายในเนื้อหาที่ ค่อนค่อนข้างเป็นประโยชน์มากต่อการให้ความรู้แก่คณะกรรมาธิการและผู้ที่ไม่ได้สัมผัสกับองค์การผังเมืองมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านอาจารย์เดชา ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาในการดำเนินงานด้านผังเมืองอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านกฎหมาย และปัญหาเชิงระบบ ที่ท่านพยายามผลักดันให้มีการดำเนินการตามมาตรฐานสากลมาตั้งแต่ช่วงปี 2500 กว่า ที่ท่านได้สำเร็จการศึกษากลับมาใหม่ๆ จากต่างประเทศ ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างของการบริหารงานด้านผังเมืองว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบราชการด้านผังเมืองในปัจจุบันมีขนาดเล็กกว่าระดับกรมจึงไม่สามารถแสดงบทบาทและความน่าเชื่อถือได้อย่างชัดเจนนัก ไม่มีอำนาจสั่งการได้ ท่านเปรียบว่าหน่วยงานผังเมืองจะต้องทำหน้าที่เหมือนวาทยากรของวงออร์เคสตรา ที่จะต้องรู้ทุกเรื่องและสามารถควบคุมนักดนตรีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเครื่องดนตรีนั้นๆ ได้เป็นร้อยคนให้บรรเลงเพลงเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงและไพเราะ เช่นเดียวกับหน่วยงานผังเมืองที่จะต้องควบคุมดูแลกำกับให้หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ผังเมืองให้ดำเนินการตามที่ผังเมืองได้กำหนดไว้ในระยะยาวไม่ว่าจะเป็น 20…