บทความ “วิชาชีพนักผังเมืองและกฎหมายแคนาดา” โดย ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

วิชาชีพนักผังเมืองและกฎหมายแคนาดา Professional Planners & Canadian Law ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาชิกสมาคมการผังเมืองไทย                                                                                                                                     ผู้เชี่ยวชาญในเครือข่ายนักวิชาการสถาบันการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย (Smart Growth Thailand Institute)   E-mail: pedithep.y@cmu.ac.th   การวางผังเมือง (Urban Planning) เป็นการวางแผนการเพื่อช่วยกำหนดเป้าหมายและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต่างๆ  ทำให้เมืองมีเจริญเติบโตอย่างมีแบบแผน มีทิศทางการพัฒนาการใช้ที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้คนที่อยู่อาศัยในเมืองหรือเดินทางสัญจรหลั่งไหลเข้ามาสู่เมืองทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม   สาขาวิชาการวางผังเมืองจึงเป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะแขนงหนึ่ง (Professional Discipline) ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการวาง จัดทํา และดําเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพื่อสร้างหรือพัฒนา เมืองหรือส่วนของเมืองขึ้นใหม่หรือแทนเมืองหรือส่วนของเมืองที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้มี หรือทำให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน  และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมการ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม เพื่อดำรงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือ คุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีหรือเพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ  …

RTC กับการลงทุนระบบขนส่งมวลชนเพื่อประชาชนทุกระดับอายุและรายได้

RTC กับการลงทุนระบบขนส่งมวลชนเพื่อประชาชนทุกระดับอายุและรายได้   ชมคลิป 28 นาที รายการ “NBT มีคำตอบ”  เกี่ยวกับ RTC (Smart City Bus) ที่เชียงใหม่ คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ ประธานกรรมการ RTC และนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กับคุณภูษิต ไชยฉ่ำ กรรมการบริหาร RTC และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด ได้ไปออกรายการสดของช่อง 11 NBT (รายการ “NBT มีคำตอบ ”) เรื่อง RTC และ Smart Bus ที่เชียงใหม่ มีประเด็นดีๆ หลายเรื่อง ท่านที่มีเวลาลองเข้าชมครับ เครดิต YOUTUBE ช่วงกลางรายการ ของ NBT https://www.youtube.com/watch?v=5gstg9KdStk&feature=youtu.be ขอขอบพระคุณ NBT มา ณ ที่นี้ครับ…