ศรีราชาศูนย์เศรษฐกิจอันดับหนึ่งของ EEC ในอนาคต บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร

ศรีราชาศูนย์เศรษฐกิจอันดับหนึ่งของ EEC ในอนาคต บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย thapana.asia@gmail.com     เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นเขตการพัฒนาเดียวของไทยที่มีกรอบการดำเนินงานตราเป็นกฎหมายบังคับใช้ โดยได้กำหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการทั้งการควบคุมและการจูงใจด้านสิทธิประโยชน์ไว้อย่างชัดแจ้ง หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำนโยบายและข้อกำหนดไปใช้ตามเจตนารมณ์ก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์การพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กฎหมายและแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการยกระดับศูนย์เศรษฐกิจของ EEC ให้มีมาตรฐานระดับโลก บทความตอนที่แล้วได้กล่าวถึง แนวทางการคัดเลือกศูนย์เศรษฐกิจในพื้นที่ EEC ตามเกณฑ์ LEED-ND เพื่อการวางแผนพัฒนาในอนาคต โดยใช้ตัวชี้วัดด้านตำแหน่งที่ตั้งที่ชาญฉลาด (Smart Location) และระบบการเชื่อมต่อที่ชาญฉลาด (Smart Linkage) http://oknation.nationtv.tv/blog/smartgrowththailand/2018/06/25/entry-1   ซึ่งผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่เศรษฐกิจอยู่ส่วนหนึ่งที่ไม่ควรได้รับการพัฒนา หรือหากจำเป็นต้องพัฒนาก็ควรกำหนดขนาดพื้นที่และสร้างบทบาทด้านเศรษฐกิจจำเพาะขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัดที่มีอยู่ ลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนั้น ยังพบข้อมูลน่าสนใจว่า พื้นที่เศรษฐกิจตามแนวสองข้างทางถนนสุขุมวิทนับตั้งแต่จังหวัดชลบุรีเป็นต้นไป พื้นที่ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นศูนย์เศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เศรษฐกิจที่มีบทบาทโดดเด่นด้านการค้าปลีกและพาณิชยกรรม หรือด้านการพาณิชยกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและขนส่งโลจิสติกส์ หรือแม้แต่ด้านพาณิชยกรรมเพื่อบริการชุมชนและการท่องเที่ยวก็ตาม โดยพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นวัดจากเกณฑ์ตำแหน่งที่ตั้งและระบบการเชื่อมต่อที่ชาญฉลาดเรียงลำดับมากไปหาน้อยได้แก่ ศูนย์เศรษฐกิจศรีราชา ศูนย์เศรษฐกิจพัทยา ศูนย์เศรษฐกิจชลบุรี ศูนย์เศรษฐกิจระยอง และศูนย์เศรษฐกิจรอบท่าอากาศยานอู่ตะเภา สำหรับศูนย์เศรษฐกิจศรีราชานั้น เครื่องบ่งชี้ที่ทำให้ศูนย์แห่งนี้มีศักยภาพที่โดดเด่นประกอบด้วย การมีที่ตั้งที่ไม่ประสบปัญหาน้ำท่วม การมีระบบการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์ ได้แก่ มีโครงกระดูกคมนาคมขนส่ง…

แนวทางการวางแผนศูนย์เศรษฐกิจ: เมืองใหม่ EEC ตำแหน่งที่ตั้งส่วนใหญ่ตกเกณฑ์

แนวทางการวางแผนศูนย์เศรษฐกิจ: เมืองใหม่ EEC ตำแหน่งที่ตั้งส่วนใหญ่ตกเกณฑ์ บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย thapana.asia@gmail.com     LEED-ND ได้กำหนดปัจจัยการคัดเลือกที่ตั้งศูนย์เศรษฐกิจ เพื่อประกอบการวางผังเมืองและการออกแบบศูนย์เศรษฐกิจให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์เศรษฐกิจในพื้นที่พัฒนาพิเศษอย่าง EEC อันประกอบด้วย การคัดเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่มีความเหมาะสม (Smart Location) และการเป็นศูนย์การเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่ง (Smart Linkage) โดยการคัดเลือกที่ตั้งที่มีความเหมาะสม ใช้ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากที่สุดสามอันดับได้แก่ อันดับแรก พื้นที่เมืองที่มีการประกอบการพาณิชยกรรมอยู่ก่อนแล้ว โดยที่ภาครัฐและภาคเอกชนได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ อันดับที่สอง พื้นที่อยู่ในบริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกับสถานที่ทำงาน อันดับที่สาม พื้นที่ไม่มีภาระด้านการจัดการน้ำ เช่น พื้นที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่เนิน น้ำไม่ท่วมขัง ไม่ใช่พื้นที่กับเก็บน้ำและพื้นที่ดินมีความสมบูรณ์ โดยมีแหล่งเก็บกับน้ำหรือมีแหล่งน้ำชลประทานพาดผ่านหรือมีแหล่งน้ำอุปโภคขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง การคัดเลือกที่ตั้งกิจกรรมการผลิตหรือบริการที่เกี่ยวเนื่องกับบทบาทของศูนย์เศรษฐกิจต่อมาได้แก่ พื้นที่ซึ่งเป็นศูนย์การเชื่อมต่อคมนาคมขนส่ง หรือพื้นที่มีความสะดวกในการเชื่อมต่อด้วยระบบการคมนาคมขนส่ง อันดับคะแนนสูงสุดได้แก่ อันดับแรก การเป็นศูนย์เชื่อมต่อการขนส่งทางราง ทางอากาศ และการขนส่งทางน้ำ ซึ่งอาจจะเป็นศูนย์รวมทั้งสามระบบหรือระบบใดระบบหนึ่ง (สำหรับการขนส่งทางถนนมีคะแนนน้อย เนื่องจาก มีต้นทุนดำเนินการของผู้ประกอบการสูงในระยะยาว ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะและเป็นต้นทางของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ) อันดับสอง การเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรางที่รวมหลายระบบเข้าด้วยกัน เช่น รถไฟความเร็วสูง…