ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการผังเมือง”การวิเคราะห์แนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินกับการออกแบบ downtown”

สมาคมการผังเมืองไทย ขอเชิญสมาชิกสมาคม ผู้แทนหน่วยงาน และผู้สนใจทั่วไป ร่วมเสวนาวิชาการผังเมืองและการออกแบบเมืองครั้งที่ 1     กำหนดการและประเด็นการเสวนาการวางผังและการออกแบบเมือง ครั้งที่ 1 การวิเคราะห์แนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินกับการออกแบบ downtown ตามเกณฑ์ Form–Based Codes เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ   วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00–16.30 ณ ห้อง Topaz Room ชั้น 2  โรงแรมริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น ถนนรัตนาธิเบศร์   13.00  ลงทะเบียน 13.30  เปิดการเสวนา ผู้ดำเนินรายการแนะนำวิทยากร 13.45  การบรรยายสั้น เรื่อง สรุปร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ โดยผู้แทนกรมสรรพากร และ การบรรยาย กม.ภาษีที่ดินที่ส่งผลบวกและลบต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดย นายภณเสฏฐ พันธนาคง ตำแหน่ง Government Affair…