การออกแบบเมืองเพื่อสร้างเศรษฐกิจและขยายฐานภาษี ตอนที่ 2

การออกแบบเมืองเพื่อสร้างเศรษฐกิจและขยายฐานภาษี ตอนที่ 2 การปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์เศรษฐกิจใจกลางเมือง (Downtown) ตามแนวทาง Form-Based Codes และ WalkUPs ฐาปนา บุณยประวิตร (thapana.asia@gmail.com) นายกสมาคมการผังเมืองไทย   ที่มาภาพ : https://nooga.com/172420/form-based-code-1st-public-draft-released/   บทนำ สมาคมการผังเมืองอเมริกา (American Planning Association-APA) ได้นำนโยบายของการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart growth Policy) ประยุกต์เป็นแนวทางการวางผังเมืองเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นกลไกหลักในการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ (Land Use for Economic Development) และให้ผสมผสานกับแนวทางในการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ใจกลางเมือง (Downtown) ของ Form-Based Codes-FBCs เพื่อการออกแบบพื้นที่และเป็นเครื่องมือในการสร้างข้อกำหนดทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และจูงใจให้เจ้าของแปลงที่ดินดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างมูลค่า รายได้ การจ้างาน และสามารถขยายฐานภาษีให้กับรัฐได้ในระยะยาว เนื่องจากพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจใจกลางเมืองเป็นพื้นที่รวมของกิจกรรมพาณิชยกรรม บริการ การขนส่ง การเดินทาง โลจิสติกส์ การอยู่อาศัย หรือแม้แต่อุตสาหกรรมบางประเภท ศูนย์เศรษฐกิจจึงนับเป็นพื้นที่สร้างงานและจ้างงานที่สำคัญของประชาชน และยังเป็นพื้นที่ผลิตภาษีที่สำคัญที่สุดให้กับรัฐ ดังนั้น ผู้บริหารประเทศทั่วโลกจึงจัดให้พื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจใจกลางเมืองเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ…