ชม 7 คลิป เส้นทางสู่ SMART CITY เมืองขอนแก่น

ชม 7 คลิปที่ไม่น่าพลาด เส้นทางสู่ SMART CITY เมืองขอนแก่น     SMART CITY (สมาร์ทซิตี้) คืออะไร? สมาร์ทซิตี้ ก็คือ การยกระดับคุณภาพของเมือง ให้มีระบบนิเวศน์ ที่จะเอื้อให้คนทุกคน สามารถใช้ชีวิต ได้อย่างมีความสุข โดยเน้นพัฒนาคนและสร้างชุมชนที่ดี มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม และใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นตัวสนับสนุน ดังนั้นสมาร์ทซิตี้ จึงไม่ได้หมายถึงแต่เรื่องความเจริญล้ำยุค แต่หมายถึงวิถีชีวิตผู้คนที่ดำเนินไปภายใต้หลักความยั่งยืน  ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติด้วย   เป็น สมาร์ทซิตี้ แล้วคนขอนแก่นได้อะไรบ้าง (ชมคลิป )       SMART MOBILITY (สมาร์ท โมบิลิตี้) คืออะไร? SMART MOBILITY (สมาร์ท โมบิลิตี้) คือ มิติของการเดินทางคมนาคมทุกรูปแบบ โดยมีการสนับสนุนทางด้านเทคโนลยี่สารสนเทศ และการบูรณาการระบบคมนาคมขนส่ง อาทิความยั่งยืน…

(ซิดนีย์) มาดูแผน10 ปีข้างหน้า โครงการสร้าง โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายการเดินทาง และขนส่ง

(ซิดนีย์) มาดูแผน10 ปีข้างหน้า โครงการสร้าง โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายการเดินทาง และขนส่ง     ทั้งๆ ที่ซิดนีย์ เคยวางผังเมือง เป็นสังคมเมืองแห่งรถยนต์มาก่อน แต่ขณะนี้เริ่มหันมาส่งเสริมการสร้างรถไฟฟ้ารางเบา มี LRT วิ่งอยู่ในเมืองหลายสาย และเครือข่ายระบบขนส่งสาธารณะทั้งระบบรองและระบบหลัก ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ำ เช่นรถบัส รถไฟ และฮับเรือเฟอร์รี่ มาดู แผน 10 ปีข้างหน้า กับโครงการสร้าง โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายการเดินทาง และขนส่ง ของเมืองซิดนีย์ พร้อมๆกับการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของผู้อยู่อาศัยอีก 1 ล้านคน เพิ่มรถรางเบา อีกสายหนึ่งวิ่งจาก Circular Quay ไปยัง Kingsford และ Randwick เพิ่มเครือข่ายใหม่รถบัสสาธารณะ ในศูนย์กลางของเมือง อัพเกรด เพิ่มประสิทธิภาพ สถานีศูนย์รถไฟ เพิ่มทางเดินกว้างๆ เชื่อมต่อ Wynyard กับ Barangaroo มีแผนเพิ่มความจุในอาคารศูนย์กลางธุรกิจ ที่ Barangaroo ทำเป็น ฮับ…