Smart City กับการห้ามความหนาแน่นต่ำ

Smart City กับการห้ามความหนาแน่นต่ำ ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย (thapana.asia@gmail.com)    ที่มาภาพ : www.smh.com.au                            EEC เป็นพื้นที่หลักที่รัฐบาลกำหนดให้พัฒนาเมืองตามเกณฑ์ Smart City โดยมุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้มีศักยภาพสูงสุดในการใช้พลังงานและการบริการ สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง Smart Mobility ให้ความสำคัญต่อการสร้างประสิทธิภาพในการเดินทางและการขนส่งสินค้า สร้างความปลอดภัย และลดต้นทุน ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและการบริหารจัดจากเครือข่ายอัจฉริยะ                 เพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์ Smart City จึงสนับสนุนให้พื้นที่เมืองมีความหนาแน่นสูง มีความหลากหลายของกิจกรรมเศรษฐกิจและสังคม เมืองที่วางผังตามนโยบาย Smart City ถูกกำหนดให้มีสัดส่วนของพื้นที่หนาแน่นสูงโดยรวมมากกว่าพื้นที่หนาแน่นต่ำ              …