เขตปล่อยมลภาวะต่ำสุดในมหานครลอนดอน

เขตปล่อยมลภาวะต่ำสุดในมหานครลอนดอน Ultra Low Emission Zone (ULEZ) in London ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาชิกสมาคมการผังเมืองไทย                                                                                                                                     ผู้เชี่ยวชาญในเครือข่ายนักวิชาการสถาบันการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย (Smart Growth Thailand Institute)  E-mail: pedithep.y@cmu.ac.th     แนวความคิดเกี่ยวกับการจำกัดปริมาณฝุ่นควันจากไอเสียรถยนต์ (Exhaust Fumes From Car) ถือเป็นแนวคิดที่สำคัญประการหนึ่ง อันนำไปสู่การจัดทำนโยบายและมาตรการการลดมลพิษทางอากาศในบริเวณพื้นที่ในกลางเมือง นักวิชาการด้านผังเมืองและนักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมพยายามคิดค้นหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐานสำคัญด้านผังเมืองอันนำไปสู่การจำกัดปริมาณฝุ่นควันจากไอเสียรถยนต์ ในขณะที่มหานครและเมืองสำคัญหลายแห่งได้เผชิญกับความเสี่ยงที่มลพิษทางอากาศจากการปล่อยให้มีใช้ยวดยานพาหนะสัญจรบนท้องถนนอย่างไร้ขีดจำกัด จนเป็นเหตุให้มีระดับมลพิษทางอากาศในบริเวณพื้นที่ใจกลางเมืองสูงในระยะเวลาที่นานพอจะก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยและสัญจรผ่านมหานครหรือเมืองสำคัญ รวมไปถึงอาจก่อให้เกิดผลร้ายต่อทรัพย์สินและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศได้   ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มหานครลอนดอนจึงได้พยายามพัฒนามาตรการกำหนดพื้นที่ในใจกลางเมืองให้เป็นเขตปล่อยมลภาวะต่ำสุด (Ultra-Low Emissions Zone หรือเขต ULEZ) ภายใต้การดำเนินการ 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ (1) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้จัดเก็บจากผู้ใช้งานรถยนต์ในฐานะที่เป็นผู้ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ (Traffic…

อุดรธานี: กฎบัตรแรกของไทย

อุดรธานี: กฎบัตรแรกของไทย   อุดรธานีได้ผ่านขั้นตอนสำคัญการมีส่วนร่วมการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนมาระยะหนึ่งแล้ว ขั้นตอนดังกล่าวได้แก่ การมีส่วนร่วมด้วยการรับฟังความคิดเห็น (participation) การมีส่วนร่วมด้วยการปรึกษาหารือเพื่อสร้างกรอบยุทธศาสตร์เมืองและสร้างสรรค์พื้นที่ (placemaking) การมีส่วนร่วม (แบบไม่เต็มใจและเต็มใจ) ด้วยการทดสอบสถานการณ์จำลองในบางภารกิจที่จำเป็นต่อการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ (tactical urbanism for urban redevelopment) โดยปัจจุบัน อุดรธานีกำลังเดินสู่ขั้นตอนการจัดทำข้อตกลงร่วมเพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนา (charter planning) ขั้นตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องอาศัยความร่วมมือและการลงแรงลงใจจากผู้แทนทุกภาคส่วนเพื่อสร้างกรอบยุทธศาสตร์ (strategic plan) และแผนปฏิบัติการ (action plan) พร้อมทดสอบการมอบหมายภารกิจให้แต่ละหน่วยงานและกลุ่มนำสู่การปฏิบัติ     ในทุกขั้นตอนที่กล่าว ประสานและดำเนินการด้วยเครือข่ายพลเมืองอุดรฟอรัมหรืออุดร 2029 มาดีอีสาน บริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด สมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี สนับสนุนโดย จังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมาคมการผังเมืองไทย โครงการ SG-ABC สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภารกิจต่อจากนี้ จะเป็นการนำเสนอกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อต่อเติมจากการประชุมครั้งที่ 1 และสร้างกรอบภารกิจความรับผิดชอบของภาคส่วน โดยในวันที่ 13 กุมภาพันธ์…

สุทธิชัย หยุ่น ถอดบทเรียนบริษัทพัฒนาเมือง ในฐานะ new platform รูปแบบการพัฒนาประเทศ

คุณสุทธิชัย หยุ่น เริ่มถอดบทเรียนบริษัทพัฒนาเมือง 

ในฐานะ new platform ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาประเทศ

ตามคลิป 2 คลิปท้ายบทความ

 

1

Advertisement

4

 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 รายการ Suthichai Live ของคุณสุทธิชัย หยุ่น พิธีกรชื่อดังของไทย ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนาและการเปิดเวที Urban Talk : Urban Media จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนบริษัทพัฒนาเมืองที่ได้รับทุนวิจัยนวัตกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจได้นำเสนอความคืบหน้าการวิจัยในช่วง 3 เดือน และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารบริษัทพัฒนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแลกเปลี่ยนแนวคิดการวางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจกับกูรูด้านสื่ออย่างคุณสุทธิชัย หยุ่น ท่านที่สนใจประวัติพัฒนาการของบริษัทพัฒนาเมืองและบทบาทการวิจัยเชิงพื้นที่ สามารถติดตามรายละเอียดเนื้อหาจาก link  2 ลิ้งก์ ด้านล่างนี้ครับ