ผลลัพธ์ของการผังเมือง บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย

ผลลัพธ์ของการผังเมือง ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย               สมาคมการวางแผนอเมริกัน (American Planning Association) เสนอแนวทางการวางผังเมืองและการบริหารจัดการทรัพยากรให้ตอบสนองต่อผลลัพธ์ความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (National Environment) สภาพแวดล้อมคน (People Environment) สภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Built Environment) และหากเมืองหรือประเทศมีวาระหลักในการขับเคลื่อนหลัก ปฏิญญา หรือเจตนารมณ์ของกฎบัตร ก็ให้นับเอาวาระชาติ ปฏิญญา หรือเจตนารมณ์ในกฎบัตรนั้นเป็นนโยบายแห่งชาติ (National Policy) ที่ผังเมืองจะต้องกำหนดกลยุทธ์ตอบสนองให้บรรลุ   ที่มาภาพ http://www.vancouvereconomic.com/vancouver/greenest-city/               โดยกลยุทธ์จะต้องสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมการวางผัง การออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมือง การออกแบบระบบเศรษฐกิจ และการบริหารสิ่งแวดล้อม ต้องให้ผลลัพธ์ทางตรงกระทบต่อต่อ 4 เป้าหมายสำคัญ ได้แก่ เป้าหมายด้านการลงทุนทางเศรษฐกิจสีเขียว เป้าหมายด้านการจ้างงาน เป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประชากร และเป้าหมายฟื้นฟูระบบกายภาพเมือง สาระสำคัญดังนี้   ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย                เป้าหมายการลงทุนทางเศรษฐกิจ การวางผังเมืองจะต้องตอบโจทย์การเพิ่มขึ้นของการลงทุนเศรษฐกิจสีเขียว (Green…