บทความ : การออกแบบระเบียงสุขภาพ โดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย

การออกแบบระเบียงสุขภาพ ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย               สถาบัน Form-Based Codes หรือ FBCs แนะนำผู้บริหารเมืองและนักผังเมืองให้วางแผนออกแบบเมืองสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต โดยการจำแนกบทบาทย่านตามบริบท ร่วมมือกับทุกภาคส่วนกำหนดเจตนารมณ์ คาดการณ์อนาคตการใช้ที่ดิน คิดค้นกิจกรรมเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับบทบาท สร้างความเชี่ยวชาญ เสนอลักษณะพฤติกรรมการใช้พื้นที่ตามรูปแบบมาตรฐานของย่าน เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่   ที่มาภาพ https://centerforactivedesign.org/_centerforactivedesign.org/dynamic/user_side_images-image-490.jpg?1508664022               สถาบัน Form-Based Codes หรือ FBCs แนะนำผู้บริหารเมืองและนักผังเมืองให้วางแผนออกแบบเมืองสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต การพัฒนาย่านที่ FBCs แนะนำประกอบด้วย การพัฒนาระเบียงสุขภาพ (Healthy Corridors) ระเบียงการค้าปลีก (Retail Corridors) ระเบียงวัฒนธรรมและศิลปะ (Art & Cultural Corridors) ระเบียงอาหารริมทาง (Street Food Corridors) ระเบียงสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ (Creative Corridors) โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระเบียงสุขภาพเป็นอันแรก เนื่องจากจะสร้างผลกระทบในการยกระดับทรัพยากรคนในทางตรงและเริ่มที่ต้นทาง  …