บทความ : การออกแบบผังสร้างคุณภาพชีวิต โดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย

การออกแบบผังสร้างคุณภาพชีวิต ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย               World Economic Forum เผยแพร่รายงานเรื่อง Trees Biggest Treats Facing Humankind Today เขียนโดย Kate Ryan ใจความสำคัญสรุปว่า โลกในวันนี้กำลังเผชิญปัญหาสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ โรคอ้วน (Obesity) การพร่องภาวะโภชนาการ (Undernutrition) และภาวะโลกร้อน (Climate Change) โดยส่งผลกระทบทางตรงในสองด้านคือ ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต (Human Health and Wellbeing) และด้านสุขภาพและคุณภาพของนิเวศ (Ecological Health and Wellbeing)   เครดิตภาพ http://www.treeofarchitecture.info/               ผู้เขียนเสนอให้ปรับปรุงนโยบายสาธารณะ (Public Policies) รูปแบบเศรษฐกิจ (Economic Platform) และค่านิยม (Norms)…