ข้อตกลงร่วมของสังคมกับอีอีซี บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย

ข้อตกลงร่วมของสังคมกับอีอีซี ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย               พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อการพัฒนาขนาดใหญ่อย่างอีอีซี รัฐบาลควรให้ความสำคัญต่อการสร้างข้อตกลงร่วมกันของสังคม (Social Collaboration) เพื่อให้เกิดกระบวนการยกระดับในภาคสำคัญๆ ไปพร้อมกัน โดยมีภาครัฐจากส่วนกลาง ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา และภาคประชาชนเป็นตัวนำหลักในการขับเคลื่อน   เครดิตภาพ https://goo2url.com/yBUoC               หากนำเกณฑ์การพัฒนาตามกระบวนการของกฎบัตรเมือง (City Charter) สาขาที่ควรจัดทำข้อตกลงร่วมควรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มหัวจักรการพัฒนาเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงเมือง (Economic and Urban Transform) และกลุ่มสนับสนุนการพัฒนา (Social Support) ซึ่งมักเป็นการพัฒนาฐานรากด้านทรัพยากรธรรมชาติและคน (Natural Environment and People Support)   ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย               โดยกลุ่มหัวจักรการพัฒนาเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงเมือง ที่จำเป็นจะต้องกำหนดข้อตกลงร่วมเพื่อให้เป็นยุทธศาสตร์นำนั้น ได้แก่ กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างความยั่งยืน โดยทั่วไปจะเลือกกลุ่มเศรษฐกิจสีเขียว อุตสาหกรรมสีเขียว และกลุ่มการผลิตอาหารและเกษตร…