ซิตี้โมเมนตัมอินเด็กซ์กับอีอีซี บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย

ซิตี้โมเมนตัมอินเด็กซ์กับอีอีซี ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย               JLL Global Research ของโจนส์แลง ลาซาลส์ (Jones Slang Lasalle INC) ได้เผยแพร่รายงาน City Momentum Index 2019 ประเด็น Technology, Transparency และ Transformation รายงานฉบับดังกล่าว มีตัวชี้วัดสำคัญในการวางกลยุทธ์การพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจอีอีซี ซึ่งรัฐบาลได้วางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ โดยคาดหวังผลลัพธ์ความเปลี่ยนแปลงของเมืองและเศรษฐกิจอย่างขนานใหญ่   เครดิตภาพ https://goo2url.com/97NUV               ซิตี้โมเมนตัมอินเด็กซ์ กำหนดตัวชี้วัดหลักไว้ 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก ประกอบด้วย กลุ่มตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพสูงต่อการเติบโตของเมือง (Robust Growth) มี 3 ตัวบ่งชี้ได้แก่ ความเป็นเมือง (Urbanization) โลกาภิวัตน์ (Globalization) และเทคโนโลยี (Technology)             กลุ่มที่สอง…