ปัจจัยการวางแผนการพัฒนาพื้นที่และระบบการเข้าถึงสถานีที่ผู้บริหารควรทราบ

ปัจจัยการวางแผนการพัฒนาพื้นที่และระบบการเข้าถึงสถานีที่ผู้บริหารควรทราบ ฐาปนา บุณยประวิตร (thapana.asia@gmail.com) นายกสมาคมการผังเมืองไทย   ขอบคุณ บทความจาก ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 11-14 สิงหาคม 2561             แผนงานที่ถูกต้องและการออกแบบตามเกณฑ์อย่างเคร่งครัด จะช่วยให้พื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนมีศักยภาพระดับสูงในการสนับสนุนปริมาณผู้โดยสารแก่ระบบขนส่งมวลชนและสามารถสร้างย่านที่มีคุณภาพส่งมอบให้แก่เมือง Transit Cooperative Research Program หรือ TCRP ได้ร่วมกับ Federal Transit Administration หรือ FTA ออกรายงานการเตรียมการพัฒนาระบบการเข้าถึงสถานีเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนได้นำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งบทความฉบับนี้จะกล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการพัฒนาพื้นที่และระบบการเข้าถึงสถานีซึ่งผู้บริหารหรือนักวางแผนควรทราบ           ในการคัดเลือกปัจจัยของการวางแผน ผู้บริหารควรกำหนดให้ศึกษาและจัดทำข้อกำหนดหรือแนวทางการออกแบบพื้นที่และระบบการเข้าถึงสถานี โดยให้ดำเนินการตั้งแต่แรกเริ่มโครงการ ซึ่งผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการตรวจสอบผลการศึกษา ติดตามการนำแนวทางไปใช้ในการออกแบบ รวมทั้งการนำแนวทางการออกแบบไปสู่การก่อสร้างหรือการปฏิบัติจริง           ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการพัฒนาพื้นที่และการพัฒนาระบบการเข้าถึงสถานีมีอยู่ด้วยกัน 13 ข้อดังนี้           ปัจจัยแรก แนวทางหรือกระบวนการที่ดีที่สุดในการวางแผนพัฒนาสถานี           ปัจจัยที่สอง กลุ่มองค์กรหรือหน่วยงานใดที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการวางแผนและการออกแบบสถานี การพัฒนาพื้นที่รอบสถานี และการพัฒนาระบบการเข้าถึงสถานี ซึ่งควรร่วมอยู่ในกระบวนการวางแผนด้วย           ปัจจัยที่สาม ประเภทการเดินทาง…

นโยบายด้านโครงสร้างและกระบวนการใช้ที่ดินของ EEC

นโยบายด้านโครงสร้างและกระบวนการใช้ที่ดินของ EEC ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย (thapana.asia@gmail.com)     ที่มาภาพ : http://www.wsbeng.com/subservice/service56   การใช้ประโยชน์ที่ดินของไทยยังเป็นรูปแบบกึ่งอนุรักษ์ ขาดศักยภาพการชี้นำการพัฒนา หาก EEC ยังใช้รูปแบบการบริหารลักษณะเดิม การพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์อาจไม่บรรลุผล ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งมีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการพื้นที่ จึงควรทบทวนรูปแบบการวางผังเสียใหม่ ในเบื้องต้นควรปรับปรุงนโยบายด้านโครงสร้างและกระบวนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาพื้นที่ โดยนำนโยบายการวางแผนการปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Planning Structure and Process for Land Use Improvement) ของสมาคมการผังเมืองอเมริกัน (American Planning Association-APA)  จำนวน 10 ข้อประยุกต์ใช้ กล่าวโดยสรุปดังนี้           ข้อ 1 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับในกระบวนการวางผัง ซึ่งหมายถึงประชาชนทุกกลุ่ม โดยการส่งเสริมความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในทุกชุมชน           ข้อ 2 การยืนยันประสิทธิภาพของผังเมืองรวมที่สามารถนำนโยบายส่งเสริมศักยภาพและความยั่งยืนแก่พื้นที่ การเร่งรัดการสร้างโอกาส การได้รับประโยชน์โดยเท่าเทียมจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน           ข้อ 3 การตระหนักอยู่เสมอว่า…

แนวทางการวางผังใช้ที่ดินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ EEC

แนวทางการวางผังใช้ที่ดินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ EEC ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย thapana.asia@gmail.com   ที่มาภาพ : http://www.teskaassociates.com/portfolio_category/economic-development2/page/2/   หนึ่งในเจ็ดนโยบายการวางผังเมืองเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของสมาคมการวางผังอเมริกา (American Planning Association-APA) ได้แก่ การวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ (Land Use Plan for Economic Development) ซึ่ง APA กำหนดแนวทางการวางผังไว้จำนวน 5 ข้อ ด้วยความเชื่อที่ว่า ที่ดินมีอยู่อย่างจำกัด ที่ดินจะไม่เพิ่มขึ้นในอนาคต และการสร้างประสิทธิภาพการใช้ที่ดินเป็นภารกิจสำคัญของผัง   ดังนั้น ในการวางผังเมืองของ EEC จึงต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านประสิทธิภาพ และด้านการสร้างความสมดุลระหว่างการสงวนรักษาพื้นที่กับการพัฒนาพื้นที่ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการวางผังจะต้องมีความประหยัด มีคุณภาพ และต้องบูรณาการศาสตร์การใช้ที่ดินกับกิจการโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง สิ่งแวดล้อม พร้อมกับโอกาสทางเศรษฐกิจที่ประชาชนควรจะได้รับ   แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles) ที่ APA นำมาใช้และสอดคล้องกับการพัฒนา EEC ประกอบด้วย…

สิทธิประโยชน์และมาตรการของกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้

สิทธิประโยชน์และมาตรการของกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้ (ตอนที่ 2) บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย thapana.asia@gmail.com หมายเหตุ เชิญอ่านบทความตอนที่แล้วก่อนครับ ตามลิ้งก์ กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้ที่ประเทศไทยจำเป็นต้องมี (ตอนที่ 1) http://oknation.nationtv.tv/blog/smartgrowththailand/2018/07/01/entry-1     ที่มาภาพ : https://www.proptiger.com/guide/post/lessons-we-can-learn-from-china-to-achieve-housing-for-all   สิทธิประโยชน์และมาตรการของกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้             ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยถูกจัดให้เป็นค่าใช้จ่ายครัวเรือนหนึ่งในห้าอันดับของประชากรทั้งโลก ในหลายประเทศค่าใช้จ่ายการลงทุนที่อยู่อาศัยสูงเป็นอันดับหนึ่ง ปัจจัยด้านมหภาคที่ส่งผลให้ครัวเรือนต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อการมีที่อยู่อาศัยมีหลายประการ เฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผังเมืองได้แก่ ปัจจัยความบกพร่องในการวางแผนพัฒนาเมืองหรือความไร้ประสิทธิภาพของการผังเมือง (Unplanned City) ซึ่งเห็นได้จากการกระจัดกระจายของเมือง (Urban Sprawl) ที่ทำให้เมืองกระจายแนวราบ ขาดศูนย์กลาง ไม่สามารถกำหนดย่านพาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัยที่เด่นชัดได้           ปัจจัยที่เป็นผลของการกระจัดกระจายของเมืองอีกประการคือ นโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ขาดการบูรณาการกับเกณฑ์การวางผังเมือง ที่เห็นได้ชัดเช่น สัดส่วนของพื้นที่อนุญาตการจัดสรรบ้านเดี่ยวมีมากเกินไป ทำให้เกิดภาระของเมืองในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเดินทางในพื้นที่หนาแน่นต่ำ ขาดความคุ้มค่าการใช้ที่ดินและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน เป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในการเดินทางไกลเพื่อเข้ามายังสถานที่ทำงาน           นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยด้านราคาที่ดินในพื้นที่ใจกลางเมือง (downtown) ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้ระดับกลางและระดับต่ำ ซึ่งปัจจัยนี้มีผลกระทบทางตรงต่อโอกาสและความสามารถในการซื้อหาที่อยู่อาศัยของประชาชน ด้วยเหตุดังกล่าว รัฐบาลในหลายประเทศจึงคิดค้นนโยบายและมาตรการขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการครอบครองที่อยู่อาศัย…

ระบบขนส่งมวลชนรองจะนำอีอีซีสู่เมืองเศรษฐกิจมาตรฐานโลก บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร

ระบบขนส่งมวลชนรองจะนำอีอีซีสู่เมืองเศรษฐกิจมาตรฐานโลก ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย thapana.asia@gmail.com     ที่มาภาพ : https://www.citymetric.com/transport/here-are-four-thoughts-birmingham-s-new-tram-plan-3299   รัฐบาลประกาศโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 ท่าอากาศยานนานาชาติ ได้แก่ ดอนเมือง  สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา โดยกำหนดให้ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาเป็นศูนย์กลางคมนาคมและขนส่งหลัก (Multimodal Transportation Center) ของอีอีซี การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart growth) กำหนดให้ศูนย์กลางคมนาคมและขนส่งที่มีท่าอากาศยานนานาชาติเป็นโหมดการเดินทางหลัก ทำหน้าที่ 3 ประการคือ ประการแรก การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทางระยะไกลกับการเดินทางภายในประเทศ ประการที่สอง การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อรูปแบบการเดินทางประเภทต่างๆ ทั้งการเดินทางหลัก การเดินทางรอง และการเดินทางย่อยภายในพื้นที่ ประการที่สาม การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างกิจกรรมสนับสนุนการเดินทาง หากศูนย์กลางคมนาคมและขนส่งใดมีโครงข่ายการขนส่งทางรางที่เชื่อมต่อด้วยรถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟฟ้าขนส่งขนาดใหญ่ระหว่างศูนย์เศรษฐกิจ (Commuter Rail)  Smart Growth จัดให้โครงข่ายการขนส่งทางรางนั้นเป็นโครงกระดูกหลักของพื้นที่ ทำหน้าที่เชื่อมต่อรูปแบบการเดินทางทุกประเภทเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ มาตรฐานการออกแบบศูนย์กลางคมนาคมและขนส่งของนักผังเมืองคมนาคมขนส่ง (Transportation Planner) AICP และ Federal Transit Administration…

ศูนย์เศรษฐกิจระยองในฐานะ”ศูนย์กลางรอง”การขนส่งอีอีซี บทความโดย นายกสมาคมการผังเมืองไทย

ศูนย์เศรษฐกิจระยองในฐานะ”ศูนย์กลางรอง”การขนส่งอีอีซี บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย thapana.asia@gmail.com     ระยองเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร ด้วยการเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม ศูนย์การขนส่งและขนถ่ายสินค้าอุตสาหกรรม พื้นที่การเกษตร และศูนย์เศรษฐกิจพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีจำนวนมากถึง 15 แห่ง คิดรวมนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม ทำให้ระยองเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่เติบโตสูงมาโดยตลอด ยิ่งได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษตามพระราชบัญญัติอีอีซีด้วยแล้ว ระยองจึงมีสภาพเป็นทำเลทองของการลงทุนและการบริการภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศไปโดยปริยาย หากอีอีซีใช้เกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) เป็นกรอบแนวคิดการออกแบบยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เมืองระยองจะถูกกำหนดให้มีบทบาทที่โดดเด่น 2 ด้าน โดย บทบาทด้านแรก ระยองจะต้องออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์เศรษฐกิจให้มีบทบาทเป็นหน่วยพาณิชยกรรมสนับสนุนภาคบริการ ภาคการค้า และภาคการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม บทบาทด้านที่สอง ระยองจะต้องออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูและลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้มีบทบาทเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่งระดับรองที่ได้มาตรฐานของอีอีซี สำหรับศูนย์กลางคมนาคมและขนส่งหลักของอีอีซีนั้น ได้แก่ บริเวณจุดเชื่อมต่อการเดินทางของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โดยมีศูนย์กลางคมนาคมและขนส่งรอง จำนวน 4 แห่งเป็นโครงข่ายสนับสนุน ประกอบด้วย ศูนย์แรกพัทยา ที่กำหนดเป็นพื้นที่ให้บริการการเดินทางและการท่องเที่ยวของอำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา ศูนย์ที่สองศรีราชา ได้กำหนดพื้นที่ให้บริการเดินทางและขนส่งสินค้าของอำเภอศรีราชา แหลมฉบัง และพื้นที่อุตสาหกรรมในบริเวณต่อเนื่อง ศูนย์ที่สามฉะเชิงเทรา กำหนดพื้นที่ให้บริการเดินทางและขนส่งสินค้าของอำเภอเมือง อำเภอบ้านโพธิ์…

กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้ที่ประเทศไทยจำเป็นต้องมี

กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้ที่ประเทศไทยจำเป็นต้องมี บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย thapana.asia@gmail.com   ที่มาภาพ https://images.indianexpress.com/2016/04/sanghai-house-759.jpg   กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้หรือ Affordable Housing Fund (AHF) มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่มีรายได้ระดับกลางและระดับล่าง โดยใช้สิทธิประโยชน์ทั้งด้านการเงิน (Financial Incentives) นโยบายการพัฒนาเมือง (Planning Policy) มาตรการด้านผังเมือง (Ordinance Strategies) และมาตรการด้านต่างๆ เป็นกลไกกระตุ้นเพื่อให้มีปริมาณของที่อยู่อาศัยเพียงพอต่อความต้องการในหลายๆ ประเทศ รัฐบาลเป็นทั้งผู้กำหนดนโยบาย (Policy Makers) การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้และเป็นผู้ลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย (Developer) ซึ่งประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ แต่ในบางประเทศรัฐบาลเป็นเพียงผู้กำหนดนโยบายกระตุ้นให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พร้อมทำหน้าที่ส่งเสริมการปรับปรุงฟื้นฟูที่อยู่อาศัยที่มีอยู่แล้วให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น โดย AHF เป็นกลไกสำคัญที่รัฐบาลใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ ภารกิจของรัฐบาลจะต้องจัดเตรียมงบประมาณในรูปของกองทุนและกำหนดมาตรการในการสนับสนุนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทศบาล และบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ลงทุนที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อยู่อาศัยให้มีความหลากหลาย พร้อมสร้างทางเลือกหลายทางในการซื้อหาหรือครอบครองที่อยู่อาศัยได้ด้วยความสะดวก รวมสร้างสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งการกำหนดแผนแม่บทการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยให้มีความสะดวกในการลงทุน และการกำหนดพื้นที่พัฒนาที่ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างปริมาณที่อยู่อาศัยกับสถานที่ทำงาน (Job and Housing Balances) ซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา โดยองค์ประกอบ เกณฑ์ แนวทาง มาตรฐานและกลยุทธ์ของการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้…

Downloadสรุปข่าวความเคลื่อนไหว เครือข่ายการพัฒนาเมือง14จังหวัด ฉบับที่ 7 ปี 2561

Download สำหรับท่านที่สนใจเรื่องการพัฒนาเมืองของเครือข่ายบริษัทพัฒนาเมือง 14 จังหวัด ท่านสามารถ Download ไฟล์ PDF Download ความเคลื่อนไหว 18 หน้า เกี่ยวกับ 14 จังหวัดพัฒนาเมือง ว่ามีความเคลื่อนไหวในการขับเคลื่อนเมืองอย่างไรสู่การวางผัง ออกแบบเมือง ยุทธศาสตร์ และระบบขนส่งมวลชนในภูมิภาค   สรุปข่าวความเคลื่อนไหว เครือข่ายการพัฒนาเมืองของหลายจังหวัด การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การออกแบบเมือง และขนส่งมวลชน ในภูมิภาค ฉบับที่ 7 ปี 2561     จดหมายข่าว (Newsletter) ฉบับประจำเดือน 8 กุมภาพันธ์ – 10 มิถุนายน 2561 โดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมการผังเมืองไทย และ เว็บไซต์ และแฟนเพจ SMART GROWTH THAILAND     Download ความเคลื่อนไหว 18 หน้า…

(คลิป 24 นาที) แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD)

แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) หรือศูนย์เศรษฐกิจพิเศษ เป็นพื้นที่พิเศษ ประเด็นการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจของกรุงเทพ และปริมณฑล บทสัมภาษณ์ อ.ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย ใน”รายการ NBT มีคำตอบ” เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2561 ขอขอบพระคุณ NBT มา ณ ที่นี้ครับ   (คลิป 24 นาที) หมายเหตุ : TOD หรือ Transit-Oriented Development เป็นรูปแบบการพัฒนาและจัดการเมืองหรือพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนให้เกิดความกระชับ (Compact) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed-Use)   อ่านต่อรายละเอียดเรื่อง TOD ที่ลิ้งก์ 3 ลิ้งก์ TOD ช่วยพัฒนาเมืองได้อย่างไร  http://khonkaenthinktank.com/news_view.php?id=62   TOD กับการพัฒนาเมืองขอนแก่น ตอนที่ 1 http://khonkaenthinktank.com/news_view.php?id=64   TOD กับการพัฒนาเมืองขอนแก่น ตอนที่…

‘ศูนย์เศรษฐกิจกรุงเทพฯ-ปริมณฑล’ ผังเมืองกับแผนบูรณาการร่วมภาครัฐ-เอกชน

‘ศูนย์เศรษฐกิจกรุงเทพฯ-ปริมณฑล’ ผังเมืองกับแผนบูรณาการร่วมภาครัฐ-เอกชน โดย… ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย     “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของศูนย์เศรษฐกิจกรุงเทพฯและปริมณฑล ยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงข่ายการขนส่งทางราง”   นอกจากการวางผังสร้าง “ศูนย์เศรษฐกิจ” ให้มีความกระชับแล้วสหรัฐอเมริกายังสนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งทางรางในพื้นที่เขตเมือง ทั้งนี้จากประสบการณ์การพัฒนาเมืองตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles) ได้ชี้ให้เห็นว่าระบบขนส่งมวลชนเป็นโครงข่ายการสัญจรสีเขียว (Green Mobility) ประเภทเดียวที่มีอิทธิพลต่อการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงรูปทรงเมืองให้เกิดการกระชับ ช่วยส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจให้หนาแน่นบริเวณรอบสถานี ที่สำคัญคือการมีอิทธิพลทางตรงต่อการสร้างเมืองแห่งการเดิน (Walkable City) และการยกระดับการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจให้เติบโตในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง   ดังนั้น ตัวชี้วัดหลักที่ Smart Growth ใช้คาดการณ์การเติบโตของศูนย์เศรษฐกิจ จึงได้แก่ ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง มวลชน ตั้งแต่ระดับ “สูงสุด” ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่รอบสถานีที่เป็นศูนย์รวมโครงข่ายการขนส่งมวลชน (Multimodal Transportation Center) โดยมีรัศมีการพัฒนาถึง 3,200 เมตร ระดับ “ปานกลาง” ได้แก่ พื้นที่บริเวณรอบสถานีที่อาจมีพื้นที่พัฒนารัศมีถึง 1,600 เมตร (กรณีมีการรวมรูปแบบการเดินทางมากกว่า 2…