ซิตี้โมเมนตัมอินเด็กซ์กับอีอีซี บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย

ซิตี้โมเมนตัมอินเด็กซ์กับอีอีซี ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย               JLL Global Research ของโจนส์แลง ลาซาลส์ (Jones Slang Lasalle INC) ได้เผยแพร่รายงาน City Momentum Index 2019 ประเด็น Technology, Transparency และ Transformation รายงานฉบับดังกล่าว มีตัวชี้วัดสำคัญในการวางกลยุทธ์การพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจอีอีซี ซึ่งรัฐบาลได้วางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ โดยคาดหวังผลลัพธ์ความเปลี่ยนแปลงของเมืองและเศรษฐกิจอย่างขนานใหญ่   เครดิตภาพ https://goo2url.com/97NUV               ซิตี้โมเมนตัมอินเด็กซ์ กำหนดตัวชี้วัดหลักไว้ 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก ประกอบด้วย กลุ่มตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพสูงต่อการเติบโตของเมือง (Robust Growth) มี 3 ตัวบ่งชี้ได้แก่ ความเป็นเมือง (Urbanization) โลกาภิวัตน์ (Globalization) และเทคโนโลยี (Technology)             กลุ่มที่สอง…

ข้อตกลงร่วมของสังคมกับอีอีซี บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย

ข้อตกลงร่วมของสังคมกับอีอีซี ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย               พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อการพัฒนาขนาดใหญ่อย่างอีอีซี รัฐบาลควรให้ความสำคัญต่อการสร้างข้อตกลงร่วมกันของสังคม (Social Collaboration) เพื่อให้เกิดกระบวนการยกระดับในภาคสำคัญๆ ไปพร้อมกัน โดยมีภาครัฐจากส่วนกลาง ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา และภาคประชาชนเป็นตัวนำหลักในการขับเคลื่อน   เครดิตภาพ https://goo2url.com/yBUoC               หากนำเกณฑ์การพัฒนาตามกระบวนการของกฎบัตรเมือง (City Charter) สาขาที่ควรจัดทำข้อตกลงร่วมควรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มหัวจักรการพัฒนาเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงเมือง (Economic and Urban Transform) และกลุ่มสนับสนุนการพัฒนา (Social Support) ซึ่งมักเป็นการพัฒนาฐานรากด้านทรัพยากรธรรมชาติและคน (Natural Environment and People Support)   ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย               โดยกลุ่มหัวจักรการพัฒนาเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงเมือง ที่จำเป็นจะต้องกำหนดข้อตกลงร่วมเพื่อให้เป็นยุทธศาสตร์นำนั้น ได้แก่ กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างความยั่งยืน โดยทั่วไปจะเลือกกลุ่มเศรษฐกิจสีเขียว อุตสาหกรรมสีเขียว และกลุ่มการผลิตอาหารและเกษตร…

Smart Mobility for All : ระบบขนส่งมวลชนสำหรับทุกคน (มีคลิป)

Smart Mobility for All : ระบบขนส่งมวลชนสำหรับทุกคน บทความโดย ฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาลนครระยอง ชมคลิปท้ายบทความ   Vitoria-Gasteiz เป็นเมืองขนาดกลาง ตั้งอยู่แค้วนบาสค์(Basque) ตอนเหนือของสเปน มีประชากรประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ คน เป็นเมืองอุตสาหกรรม มีการพัฒนาเมืองตามแนวทางเมืองเขียวที่มีความยั่งยืนจนได้รับรางวัล Europa Green Capital เมื่อปี ค.ศ.๒๐๑๒     การพัฒนาให้เมืองให้เป็นเมืองที่ดีในแง่ของระบบขนส่งมวลชน วิธีการที่เมืองนี้ทำมาอย่างต่อเนื่อง คือ การบูรณาการศาสตร์หลายอย่างในการสร้างเมืองไปพร้อมกัน ได้แก่ Green Infrastructure ,TOD (Transit Oriented Development) LEED ND , Complete Street เป็นต้น ไม่ได้คิดทำแค่ระบบขนส่งมวลชนเท่านั้น มีการคิดวางแผนในการฟื้นฟูเมือง เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพไปพร้อม ๆ กัน   ฉัตรนุชัย สมบัติศรี…

อุดรธานี เริ่มเปิดให้บริการ ขนส่งสาธารณะ Smart Bus 2 สาย 18 เมษายน 62

อุดรธานี เริ่มเปิดให้บริการ ขนส่งสาธารณะ Smart Bus 2 สาย 18 เมษายน 62 ชาวอุดร หรือ นักท่องเที่ยว อย่าลืมไปใช้บริการกันครับ   ขอบคุณ ภาพจากฐานเศรษฐกิจ ลิ้งก์ข่าว http://www.thansettakij.com/content/399158 ขอบคุณ ภาพและบทความจากเพจ อุดรซิตี้บัส Udon City Bus   ได้ใช้แน่ 18 เมษายน นี้ อุดรซิตี้บัสพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชน อย่างเต็มรูปแบบทั้งสองสาย   ช่วงเวลาให้บริการ 06.00 – 21.00 น. ทุกวัน   ❤️สาย 20 (สีแดง) ต้นสาย บิ๊กซีสันตพล-สนามบิน ขากลับ สนามบิน-บิ๊กซีสันตพล   💙สาย 21 (สีน้ำเงิน) ต้นสาย รังสินา – บ้านจั่น…

บทความ : การออกแบบผังสร้างคุณภาพชีวิต โดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย

การออกแบบผังสร้างคุณภาพชีวิต ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย               World Economic Forum เผยแพร่รายงานเรื่อง Trees Biggest Treats Facing Humankind Today เขียนโดย Kate Ryan ใจความสำคัญสรุปว่า โลกในวันนี้กำลังเผชิญปัญหาสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ โรคอ้วน (Obesity) การพร่องภาวะโภชนาการ (Undernutrition) และภาวะโลกร้อน (Climate Change) โดยส่งผลกระทบทางตรงในสองด้านคือ ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต (Human Health and Wellbeing) และด้านสุขภาพและคุณภาพของนิเวศ (Ecological Health and Wellbeing)   เครดิตภาพ http://www.treeofarchitecture.info/               ผู้เขียนเสนอให้ปรับปรุงนโยบายสาธารณะ (Public Policies) รูปแบบเศรษฐกิจ (Economic Platform) และค่านิยม (Norms)…

พลาดไม่ได้กับ 4 คลิป งานเสวนา “รางสร้างเมือง รางสร้างไทย”

พลาดไม่ได้กับ 4 คลิป งานเสวนา “รางสร้างเมือง รางสร้างไทย” อยู่ท้ายบทความครับ     วันที่ 28 มี.ค.62 ณ ห้องประชุมเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  นายสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พัฒนาเมืองขอนแก่น จำกัด นายเชษฐ์ นาคย้อย Assistant Manager R&D Department บริษัท Exedy Friction Material.Co.,Ltd นายดิสพล ผดุงกุล นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.)  อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ดร.เยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง…

บทความ : การออกแบบระเบียงสุขภาพ โดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย

การออกแบบระเบียงสุขภาพ ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย               สถาบัน Form-Based Codes หรือ FBCs แนะนำผู้บริหารเมืองและนักผังเมืองให้วางแผนออกแบบเมืองสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต โดยการจำแนกบทบาทย่านตามบริบท ร่วมมือกับทุกภาคส่วนกำหนดเจตนารมณ์ คาดการณ์อนาคตการใช้ที่ดิน คิดค้นกิจกรรมเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับบทบาท สร้างความเชี่ยวชาญ เสนอลักษณะพฤติกรรมการใช้พื้นที่ตามรูปแบบมาตรฐานของย่าน เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่   ที่มาภาพ https://centerforactivedesign.org/_centerforactivedesign.org/dynamic/user_side_images-image-490.jpg?1508664022               สถาบัน Form-Based Codes หรือ FBCs แนะนำผู้บริหารเมืองและนักผังเมืองให้วางแผนออกแบบเมืองสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต การพัฒนาย่านที่ FBCs แนะนำประกอบด้วย การพัฒนาระเบียงสุขภาพ (Healthy Corridors) ระเบียงการค้าปลีก (Retail Corridors) ระเบียงวัฒนธรรมและศิลปะ (Art & Cultural Corridors) ระเบียงอาหารริมทาง (Street Food Corridors) ระเบียงสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ (Creative Corridors) โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระเบียงสุขภาพเป็นอันแรก เนื่องจากจะสร้างผลกระทบในการยกระดับทรัพยากรคนในทางตรงและเริ่มที่ต้นทาง  …

การออกแบบผังสร้างความเท่าเทียม บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย

การออกแบบผังสร้างความเท่าเทียม ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย                 สถาบัน Form-Based Codes แนะนำให้เมืองที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางผังการใช้ที่ดินแบบดั้งเดิม (Conventional land use regulations) เป็นการใช้ที่ดินรูปแบบ Form-Based Codes Zoning หรือ FBCs เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางสังคม สร้างพื้นที่เศรษฐกิจ โอกาสทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการครอบครองที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนทุกระดับรายได้   ที่มาภาพ https://pricetags.ca/wp-content/uploads/2008/12/richmond-transect.jpg               เนื่องจากการใช้ที่ดินรูปแบบดั้งเดิม ได้อนุญาตให้มีสัดส่วนของพื้นที่หนาแน่นน้อยในปริมาณที่มากเกินไป และมีข้อกำหนดหลายประการไม่สอดคล้องกับการพัฒนาสังคม ชี้ให้เห็นว่า ผังต้องการให้เมืองกระจัดกระจาย (Urban Sprawl) ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมให้เมืองและกิจกรรมเศรษฐกิจแผ่ขยายทำลายพื้นที่การเกษตรและแหล่งผลิตอาหาร หรือการจงใจให้รัฐต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างไม่คุ้มค่า หรือบังคับให้ประชาชนมีความจำเป็นในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่า ผู้วางผังเมืองมีความประสงค์ให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก เกิดการจำแนกกลุ่มผู้อยู่อาศัยตามระดับรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นเหตุของการกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของความเหลื่อมล้ำในสังคม   ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย                ดังนั้น FBCs จึงเสนอให้ปรับปรุงรูปแบบผังเมืองเพื่อสร้างความเท่าเทียม…

กฎบัตรกับประสิทธิภาพแผนยุทธศาสตร์ บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร

กฎบัตรกับประสิทธิภาพแผนยุทธศาสตร์ ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย               ยุทธศาสตร์เมืองมีหลายรูปแบบ ความแตกต่างของยุทธศาสตร์เมืองวัดได้จากระดับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนและกลไกที่คัดเลือกเป็นเข็มมุ่งในการพัฒนา ผู้บริหารเมืองและผู้บริหารแผนต้องทำความเข้าใจรูปแบบแต่ละยุทธศาสตร์ให้ถ่องแท้ ต้องคัดเลือกรูปแบบยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และให้ยุทธศาสตร์นั้นสอดคล้องกับกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา                 แม้จะเลือกรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่แล้ว แต่หากกลไกที่ใช้ไม่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีพอ การพัฒนาตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายอาจจะไม่บรรลุผล   ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย                ระดับการมีส่วนร่วมแผนยุทธศาสตร์เมือง การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) แบ่งออกเป็น 4 ขั้นดังนี้ การมีส่วนร่วมระดับที่หนึ่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ยกร่างแผนและนำแผนรับฟังความคิดเห็น โดยภาคส่วนต่างๆ อยู่ในฐานะเสนอความต้องการ ซึ่งหน่วยงานจะพิจารณานำข้อเสนอประยุกต์ใช้ การมีส่วนร่วมระดับที่สอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ยกร่างแผนและนำแผนรับฟังความคิดเห็น ภาคส่วนเป็นผู้ติดตามแผน ร่วมประเมินและเสนอแนะการปรับปรุงแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน การมีส่วนร่วมระดับที่สาม ภาคส่วนร่วมกันยกร่างแผนยุทธศาสตร์เมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้น ร่วมติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บรรลุผลตามที่ได้ยกร่าง การมีสวนร่วมระดับที่สี่ ภาคส่วนร่วมกันยกร่างแผนยุทธศาสตร์เมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคส่วนสามารถนำเสนอแผนและความต้องการ พร้อมร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติการขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ของแผน ร่วมติดตามประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอนนี้จัดเป็นระดับการทำแผนยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า “กฎบัตร (Charter)” โดยผู้แทนของภาคส่วนต้องลงนามความตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) จะต้องกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายใหญ่ร่วมกัน ต้องสื่อสารวิสัยทัศน์ให้สาธารณะรับทราบและแสดงข้อคิดเห็นอย่างอิสระ…

ขอนแก่น : เป็นเมือง… (คลิป) สำหรับท่านที่ติดตามการขับเคลื่อนของเมืองขอนแก่น

(คลิป) ขอนแก่น : เป็นเมือง… สำหรับท่านที่ติดตามการขับเคลื่อนของเมืองขอนแก่น   คลิป 50 นาที สำหรับท่านที่ติดตามการขับเคลื่อนของเมืองขอนแก่น เริ่มจากร้านกาแฟ จราจร พัฒนาเมือง การศึกษา ครบ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ปัญหา การแก้ไข     ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา “ขอนแก่น” ได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ จำนวนมาก เพื่อขับเคลื่อนให้ “เมือง” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และเป็นจุดเริ่มต้นและต้นแบบของการสร้างสรรค์ใหม่แบบอีสาน โดยอาศัยกลไกสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนกับภาคเอกชนในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมือง   ความร่วมมือที่เด่นชัดของขอนแก่นในขณะนี้ คือ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในจังหวัด ผ่านระบบรถโดยสารประจำทาง “ขอนแก่นซิตี้บัส” และโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบา “ขอนแก่น LRT” เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงและใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ขอนแก่นจะกลายเป็นโมเดล และแรงบันดาลใจให้เมืองอื่น ๆ ได้หรือไม่ ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตาม     ติดตามชมได้ในสารคดี “เป็นเมือง” วันเสาร์ที่ 23…