อู่ตะเภาต้องการระบบขนส่งมวลชนรอง

อู่ตะเภาต้องการระบบขนส่งมวลชนรอง ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย (thapana.asia@gmail.com)   เครดิตภาพ https://www.ptvgroup.com/en/solutions/topics/multimodal-transportation/ ที่มาบทความ กรุงเทพธุรกิจ คอลัมส์ EEC FOCUS   รัฐบาลประกาศลงทุนขยายท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาให้รองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านในช่วง 20 ปีข้างหน้าเพื่อตอบสนองความต้องการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคตามแผนพัฒนาของ EEC โดยมุ่งยกระดับ EEC เป็นมหานครแห่งที่สองของไทยรองจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งหากเทียบกับขนาดเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มการขยายตัวในอนาคตพบว่ามีความเป็นไปได้สูง เนื่องจากรายได้ประชาชาติของจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรารวมกันมีขนาดเกือบร้อยละ 40 ของกรุงเทพมหานคร โดยเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจหลายตัวได้แสดงอย่างชัดแจ้งว่า เศรษฐกิจของ eec อยู่ในลักษณะก้าวกระโดด สำหรับการคาดการณ์ความสามารถการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภานั้น จำนวนผู้โดยสารที่ประมาณการในอนาคตจะใกล้เคียงกับขนาดการรองรับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในปัจจุบัน ด้วยเหตุที่ เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ดังนั้น รัฐบาลจึงจำเป็นจะต้องวางแผนเตรียมการพัฒนาด้านผังเมืองและด้านคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการขนส่งมวลชนรอง ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคต Federal Transit Administration หรือ FTA ของสหรัฐอเมริกาได้ให้แนวทางในการวางแผนและการลงทุนขนส่งมวลชนรองเพื่อสร้างระบบการเชื่อมต่อภายในพื้นที่พร้อมกับการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยรอบท่าอากาศยานขนาดใหญ่ที่รัฐกำหนดบทบาทเป็น aviation hub ที่เรียกว่า Airport-Oriented Development–AOD และยังให้วางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสนับสนุน AOD…

นโยบายด้านโครงสร้างและกระบวนการใช้ที่ดินของ EEC

นโยบายด้านโครงสร้างและกระบวนการใช้ที่ดินของ EEC ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย (thapana.asia@gmail.com)     ที่มาภาพ : http://www.wsbeng.com/subservice/service56   การใช้ประโยชน์ที่ดินของไทยยังเป็นรูปแบบกึ่งอนุรักษ์ ขาดศักยภาพการชี้นำการพัฒนา หาก EEC ยังใช้รูปแบบการบริหารลักษณะเดิม การพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์อาจไม่บรรลุผล ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งมีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการพื้นที่ จึงควรทบทวนรูปแบบการวางผังเสียใหม่ ในเบื้องต้นควรปรับปรุงนโยบายด้านโครงสร้างและกระบวนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาพื้นที่ โดยนำนโยบายการวางแผนการปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Planning Structure and Process for Land Use Improvement) ของสมาคมการผังเมืองอเมริกัน (American Planning Association-APA)  จำนวน 10 ข้อประยุกต์ใช้ กล่าวโดยสรุปดังนี้           ข้อ 1 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับในกระบวนการวางผัง ซึ่งหมายถึงประชาชนทุกกลุ่ม โดยการส่งเสริมความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในทุกชุมชน           ข้อ 2 การยืนยันประสิทธิภาพของผังเมืองรวมที่สามารถนำนโยบายส่งเสริมศักยภาพและความยั่งยืนแก่พื้นที่ การเร่งรัดการสร้างโอกาส การได้รับประโยชน์โดยเท่าเทียมจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน           ข้อ 3 การตระหนักอยู่เสมอว่า…

แนวทางการวางผังใช้ที่ดินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ EEC

แนวทางการวางผังใช้ที่ดินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ EEC ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย thapana.asia@gmail.com   ที่มาภาพ : http://www.teskaassociates.com/portfolio_category/economic-development2/page/2/   หนึ่งในเจ็ดนโยบายการวางผังเมืองเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของสมาคมการวางผังอเมริกา (American Planning Association-APA) ได้แก่ การวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ (Land Use Plan for Economic Development) ซึ่ง APA กำหนดแนวทางการวางผังไว้จำนวน 5 ข้อ ด้วยความเชื่อที่ว่า ที่ดินมีอยู่อย่างจำกัด ที่ดินจะไม่เพิ่มขึ้นในอนาคต และการสร้างประสิทธิภาพการใช้ที่ดินเป็นภารกิจสำคัญของผัง   ดังนั้น ในการวางผังเมืองของ EEC จึงต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านประสิทธิภาพ และด้านการสร้างความสมดุลระหว่างการสงวนรักษาพื้นที่กับการพัฒนาพื้นที่ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการวางผังจะต้องมีความประหยัด มีคุณภาพ และต้องบูรณาการศาสตร์การใช้ที่ดินกับกิจการโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง สิ่งแวดล้อม พร้อมกับโอกาสทางเศรษฐกิจที่ประชาชนควรจะได้รับ   แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles) ที่ APA นำมาใช้และสอดคล้องกับการพัฒนา EEC ประกอบด้วย…

ระบบขนส่งมวลชนรองจะนำอีอีซีสู่เมืองเศรษฐกิจมาตรฐานโลก บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร

ระบบขนส่งมวลชนรองจะนำอีอีซีสู่เมืองเศรษฐกิจมาตรฐานโลก ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย thapana.asia@gmail.com     ที่มาภาพ : https://www.citymetric.com/transport/here-are-four-thoughts-birmingham-s-new-tram-plan-3299   รัฐบาลประกาศโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 ท่าอากาศยานนานาชาติ ได้แก่ ดอนเมือง  สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา โดยกำหนดให้ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาเป็นศูนย์กลางคมนาคมและขนส่งหลัก (Multimodal Transportation Center) ของอีอีซี การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart growth) กำหนดให้ศูนย์กลางคมนาคมและขนส่งที่มีท่าอากาศยานนานาชาติเป็นโหมดการเดินทางหลัก ทำหน้าที่ 3 ประการคือ ประการแรก การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทางระยะไกลกับการเดินทางภายในประเทศ ประการที่สอง การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อรูปแบบการเดินทางประเภทต่างๆ ทั้งการเดินทางหลัก การเดินทางรอง และการเดินทางย่อยภายในพื้นที่ ประการที่สาม การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างกิจกรรมสนับสนุนการเดินทาง หากศูนย์กลางคมนาคมและขนส่งใดมีโครงข่ายการขนส่งทางรางที่เชื่อมต่อด้วยรถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟฟ้าขนส่งขนาดใหญ่ระหว่างศูนย์เศรษฐกิจ (Commuter Rail)  Smart Growth จัดให้โครงข่ายการขนส่งทางรางนั้นเป็นโครงกระดูกหลักของพื้นที่ ทำหน้าที่เชื่อมต่อรูปแบบการเดินทางทุกประเภทเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ มาตรฐานการออกแบบศูนย์กลางคมนาคมและขนส่งของนักผังเมืองคมนาคมขนส่ง (Transportation Planner) AICP และ Federal Transit Administration…

EEC พลิกโฉมหน้าเมืองระยอง (มี 2 คลิป)

EEC พลิกโฉมหน้าเมืองระยอง (มี 2 คลิป)

 

1

 

ขอเชิญท่านที่สนใจชมเทปรายการชั่วโมงข่าวฐานเศรษฐกิจ ช่อง 22 เนชั่นแชลแนล เรื่อง อีอีซี พลิกโฉมหน้าเมืองระยอง โดยคุณภูษิต ไชยฉ่ำ กก.ผจก.ระยองพัฒนาเมือง และฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย

รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และ คุณกรรณิการ์ รุ่งกิจเจริญกุล สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น EEC พลิกโฉมหน้าเมืองระยอง

(ขอบคุณ วีดีโอคลิป จากฐานเศรษฐกิจและเนชั่นทีวี)

https://www.youtube.com/watch?v=KDzG3ofp-hk&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=_1QxKtDe4KE&feature=share

ศูนย์เศรษฐกิจระยองในฐานะ”ศูนย์กลางรอง”การขนส่งอีอีซี บทความโดย นายกสมาคมการผังเมืองไทย

ศูนย์เศรษฐกิจระยองในฐานะ”ศูนย์กลางรอง”การขนส่งอีอีซี บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย thapana.asia@gmail.com     ระยองเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร ด้วยการเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม ศูนย์การขนส่งและขนถ่ายสินค้าอุตสาหกรรม พื้นที่การเกษตร และศูนย์เศรษฐกิจพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีจำนวนมากถึง 15 แห่ง คิดรวมนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม ทำให้ระยองเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่เติบโตสูงมาโดยตลอด ยิ่งได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษตามพระราชบัญญัติอีอีซีด้วยแล้ว ระยองจึงมีสภาพเป็นทำเลทองของการลงทุนและการบริการภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศไปโดยปริยาย หากอีอีซีใช้เกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) เป็นกรอบแนวคิดการออกแบบยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เมืองระยองจะถูกกำหนดให้มีบทบาทที่โดดเด่น 2 ด้าน โดย บทบาทด้านแรก ระยองจะต้องออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์เศรษฐกิจให้มีบทบาทเป็นหน่วยพาณิชยกรรมสนับสนุนภาคบริการ ภาคการค้า และภาคการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม บทบาทด้านที่สอง ระยองจะต้องออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูและลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้มีบทบาทเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่งระดับรองที่ได้มาตรฐานของอีอีซี สำหรับศูนย์กลางคมนาคมและขนส่งหลักของอีอีซีนั้น ได้แก่ บริเวณจุดเชื่อมต่อการเดินทางของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โดยมีศูนย์กลางคมนาคมและขนส่งรอง จำนวน 4 แห่งเป็นโครงข่ายสนับสนุน ประกอบด้วย ศูนย์แรกพัทยา ที่กำหนดเป็นพื้นที่ให้บริการการเดินทางและการท่องเที่ยวของอำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา ศูนย์ที่สองศรีราชา ได้กำหนดพื้นที่ให้บริการเดินทางและขนส่งสินค้าของอำเภอศรีราชา แหลมฉบัง และพื้นที่อุตสาหกรรมในบริเวณต่อเนื่อง ศูนย์ที่สามฉะเชิงเทรา กำหนดพื้นที่ให้บริการเดินทางและขนส่งสินค้าของอำเภอเมือง อำเภอบ้านโพธิ์…

EEC ต้องหาศูนย์เศรษฐกิจในอนาคตให้เจอก่อนการวางแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

EEC ต้องหาศูนย์เศรษฐกิจในอนาคตให้เจอก่อนการวางแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน บทความ ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย thapana.asia@gmail.com     มีคำถามมากมายจากกูรูด้านผังเมืองว่า คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้ศึกษาตำแหน่งที่ตั้งศูนย์เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตในพื้นที่ 3 จังหวัดหรือยัง เหตุที่คำถามดังกล่าวดังขึ้นในวงวิชาการผังเมือง เนื่องจากปัจจุบันคณะกรรมการ EEC และหน่วยงานต่างๆ ได้ประกาศนโยบาย แนวทางและจัดสรรงบประมาณเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกันอย่างขนานใหญ่ ทั้งการลงทุนการพัฒนาพื้นที่รอบท่าอากาศยานอู่ตะเภา การลงทุนเชื่อมโยงโครงข่ายถนน ทางด่วน และทางราง รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ   ที่ต้องตั้งคำถามนี้ เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งที่แท้จริงของศูนย์เศรษฐกิจในอนาคตจะเป็นเครื่องชี้ทิศการพัฒนาในด้านกิจกรรมเศรษฐกิจที่จะให้เอกชนไปลงทุน การกำหนดระบบการเชื่อมต่อที่สอดคล้องกับกิจกรรมเศรษฐกิจพร้อมระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ การกำหนดขนาดของโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ การกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่คำนึงความคุ้มค่า การประหยัด และให้มูลค่าตอบแทนแก่รัฐและเอกชนในอัตราที่เหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ การกำหนดรูปแบบของเมืองและสภาพแวดล้อมที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตประชาชนและความยั่งยืนในการพัฒนา ที่สำคัญคือ การกำหนดงบประมาณลงทุนของรัฐที่สอดคล้องกับความสามารถการรองรับของพื้นที่ การรองรับของตลาด ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณและความเป็นธรรมในการแบ่งปันงบประมาณที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรม การลงทุนอื่นๆ ของรัฐ หากจะจำแนกประเภทศูนย์เศรษฐกิจที่น่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ EEC การเติบโตอย่างชาญฉลาดหรือ Smart Growth เสนอให้พิจารณาศึกษาเจาะลึกไปที่ศูนย์เศรษฐกิจ 4 ประเภทได้แก่ ศูนย์เศรษฐกิจใจกลางเมือง (Downtown) เพื่อการพาณิชยกรรมและการบริการ ศูนย์เศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Tourism Special District) ศูนย์เศรษฐกิจเพื่ออุตสาหกรรมและการขนส่ง…

RTC เปิดเส้นทางรถเมล์เชียงใหม่อีก เพิ่มทางเลือกการเดินทางให้ประชาชน-ท่องเที่ยว

RTC เปิดเส้นทางรถเมล์เชียงใหม่อีก เพิ่มทางเลือกการเดินทางให้ประชาชน-ท่องเที่ยว เครดิต Transtimenews ขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ครับ     หลังจากที่ บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด หรือ RTC ได้เปิดเดิน #รถโดยสารภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยคิดราคาค่าโดยสารเพียงแค่ 20 บาทตลอดสาย ซึ่งมีเสียงตอบรับจากผู้โดยสารดีเกินคาด เพราะประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีทางเลือกในการเดินทางเพิ่มขึ้น   คุณฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด หรือ RTC เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา RTC ได้เปิดการทดลองวิ่งให้บริการรถ #RTCsmartbus เพิ่มอีก 2 เส้นทางได้แก่ เส้นทาง #R2 เริ่มจากสนามบินเชียงใหม่-ช้างคลาน-หนองหอย-สุดปลายทางที่ศูนย์การค้าพรอมมีนาดา   โดยเส้นทางนี้ผ่านย่านการค้าและการท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเชียงใหม่ ได้แก่…

(คลิป 24 นาที) แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD)

แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) หรือศูนย์เศรษฐกิจพิเศษ เป็นพื้นที่พิเศษ ประเด็นการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจของกรุงเทพ และปริมณฑล บทสัมภาษณ์ อ.ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย ใน”รายการ NBT มีคำตอบ” เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2561 ขอขอบพระคุณ NBT มา ณ ที่นี้ครับ   (คลิป 24 นาที) หมายเหตุ : TOD หรือ Transit-Oriented Development เป็นรูปแบบการพัฒนาและจัดการเมืองหรือพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนให้เกิดความกระชับ (Compact) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed-Use)   อ่านต่อรายละเอียดเรื่อง TOD ที่ลิ้งก์ 3 ลิ้งก์ TOD ช่วยพัฒนาเมืองได้อย่างไร  http://khonkaenthinktank.com/news_view.php?id=62   TOD กับการพัฒนาเมืองขอนแก่น ตอนที่ 1 http://khonkaenthinktank.com/news_view.php?id=64   TOD กับการพัฒนาเมืองขอนแก่น ตอนที่…

‘ศูนย์เศรษฐกิจกรุงเทพฯ-ปริมณฑล’ ผังเมืองกับแผนบูรณาการร่วมภาครัฐ-เอกชน

‘ศูนย์เศรษฐกิจกรุงเทพฯ-ปริมณฑล’ ผังเมืองกับแผนบูรณาการร่วมภาครัฐ-เอกชน โดย… ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย     “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของศูนย์เศรษฐกิจกรุงเทพฯและปริมณฑล ยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงข่ายการขนส่งทางราง”   นอกจากการวางผังสร้าง “ศูนย์เศรษฐกิจ” ให้มีความกระชับแล้วสหรัฐอเมริกายังสนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งทางรางในพื้นที่เขตเมือง ทั้งนี้จากประสบการณ์การพัฒนาเมืองตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles) ได้ชี้ให้เห็นว่าระบบขนส่งมวลชนเป็นโครงข่ายการสัญจรสีเขียว (Green Mobility) ประเภทเดียวที่มีอิทธิพลต่อการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงรูปทรงเมืองให้เกิดการกระชับ ช่วยส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจให้หนาแน่นบริเวณรอบสถานี ที่สำคัญคือการมีอิทธิพลทางตรงต่อการสร้างเมืองแห่งการเดิน (Walkable City) และการยกระดับการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจให้เติบโตในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง   ดังนั้น ตัวชี้วัดหลักที่ Smart Growth ใช้คาดการณ์การเติบโตของศูนย์เศรษฐกิจ จึงได้แก่ ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง มวลชน ตั้งแต่ระดับ “สูงสุด” ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่รอบสถานีที่เป็นศูนย์รวมโครงข่ายการขนส่งมวลชน (Multimodal Transportation Center) โดยมีรัศมีการพัฒนาถึง 3,200 เมตร ระดับ “ปานกลาง” ได้แก่ พื้นที่บริเวณรอบสถานีที่อาจมีพื้นที่พัฒนารัศมีถึง 1,600 เมตร (กรณีมีการรวมรูปแบบการเดินทางมากกว่า 2…