การออกแบบผังสร้างความเท่าเทียม บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย

การออกแบบผังสร้างความเท่าเทียม ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย                 สถาบัน Form-Based Codes แนะนำให้เมืองที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางผังการใช้ที่ดินแบบดั้งเดิม (Conventional land use regulations) เป็นการใช้ที่ดินรูปแบบ Form-Based Codes Zoning หรือ FBCs เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางสังคม สร้างพื้นที่เศรษฐกิจ โอกาสทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการครอบครองที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนทุกระดับรายได้   ที่มาภาพ https://pricetags.ca/wp-content/uploads/2008/12/richmond-transect.jpg               เนื่องจากการใช้ที่ดินรูปแบบดั้งเดิม ได้อนุญาตให้มีสัดส่วนของพื้นที่หนาแน่นน้อยในปริมาณที่มากเกินไป และมีข้อกำหนดหลายประการไม่สอดคล้องกับการพัฒนาสังคม ชี้ให้เห็นว่า ผังต้องการให้เมืองกระจัดกระจาย (Urban Sprawl) ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมให้เมืองและกิจกรรมเศรษฐกิจแผ่ขยายทำลายพื้นที่การเกษตรและแหล่งผลิตอาหาร หรือการจงใจให้รัฐต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างไม่คุ้มค่า หรือบังคับให้ประชาชนมีความจำเป็นในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่า ผู้วางผังเมืองมีความประสงค์ให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก เกิดการจำแนกกลุ่มผู้อยู่อาศัยตามระดับรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นเหตุของการกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของความเหลื่อมล้ำในสังคม   ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย                ดังนั้น FBCs จึงเสนอให้ปรับปรุงรูปแบบผังเมืองเพื่อสร้างความเท่าเทียม…