NIA สนับสนุนโครงการย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

(ที่มาภาพ: www.skyscrapercity.com, 15 ก.ค. 2560)   NIA สนับสนุนโครงการย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช. หรือ NIA) มีนโยบายสนับสนุนโครงการนวัตกรรม อันเป็นส่วนหนึ่งตามยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม (Innovation) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (Area-based strategy) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการผังเมือง Area-based planning เป็นการพัฒนาพื้นที่โดยเน้นใช้และขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ ในการนี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้สนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยแก่มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) ตามโครงการย่านนวัตกรรมรัตโกสินทร์ (Rattanakosin’s Innovation District) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการต้นแบบ (Pilot model) ที่จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนวัตกรรมเมืองและชุมชนตามแนวเศรษฐกิจเชิงวัตนธรรมและงานสร้างสรรค์ (Cultural and creative economy)   โครงการย่านนวัตกรรมรัตโกสินทร์ ครอบคลุมพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ อันอุดมไปด้วยแหล่งงานสร้างสรรค์ (Creativity) ศิลปะ (Art) วัฒนธรรม (Culture)…