กรณีศึกษา ค่าธรรมเนียมรถติดของมหานครลอนดอน: London Congestion Charge

บทความ : ค่าธรรมเนียมรถติดของมหานครลอนดอน: London Congestion Charge ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                                                                                         สมาชิกสมาคมการผังเมืองไทย                                                                                                                                     ผู้เชี่ยวชาญในเครือข่ายนักวิชาการสถาบันการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย (Smart Growth Thailand Institute)   E-mail: pedithep.y@cmu.ac.th     มหานครขนาดใหญ่ย่อมประกอบไปด้วยพื้นที่ชุมชนเมืองที่ไม่เพียงจะต้องถูกออกแบบหรือวางผังเมืองให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้พอต่อความต้องการของประชาชนที่อาศัยหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมือง แต่มหานครขนาดใหญ่ยังจะต้องถูกออกแบบมาให้รองรับกับผู้คนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ เพื่อประกอบกิจกรรมทางด้านธุรกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว   แม้ว่าประชาชนโดยทั่วไปจะมีเสรีภาพในการเดินทางจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง (freedom of movement) โดยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยขนส่งสาธารณะและการเดินทางโดยใช้ยานพาหนะส่วนตัว แต่ทว่า การ ที่ รัฐหรือท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษระดับมหานคร ปล่อยให้ประชาชนสามารถใช้ยวดยานพาหนะส่วนตัวโดยไม่จำกัดหรือไร้กลไกมาควบคุม ปริมาณยวดยานพาหนะของประชาชนแล้ว ย่อมอาจทำให้พื้นที่ชุมชนเมืองขนาดใหญ่มีการจราจรที่แออัด (Urban Traffic Congestion) อันอาจนำมาซึ่งปัญหาและผลกระทบในด้านลบ ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม หากปล่อยให้ประชาชนสามารถนำยานพาหนะ ส่วนตัวมาเดินทางในพื้นที่ชุมชนเมืองได้อย่างอิสระ เช่น มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถโดยสารส่วนบุคคล มลพิษทางเสียงที่เกิดจากการใช้งานรถยนต์อันก่อให้เกิดสภาวะที่มีเสียงรบกวน…