ระบบสัญจรเขียวต้นทางเมืองประหยัดพลังงาน บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร

ระบบสัญจรเขียวต้นทางเมืองประหยัดพลังงาน ฐาปนา บุณยประวิตร Thapana.asia@gmail.com นายกสมาคมการผังเมืองไทยและกรรมการเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ     บทความระบบสัญจรเขียวต้นทางเมืองประหยัดพลังงาน เขียนขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานเมืองที่มีความสัมพันธ์กับการใช้พลังงาน ที่เชื่อมโยงกับ การอยู่อาศัย การเดินทาง การขนส่ง การผลิต บริการ โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการบริหารจัดการเมือง โดยปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงหรือต้นทางของการบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ประกอบด้วย ภาคการวางผังเมือง ภาคการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน และภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งบทความฉบับนี้ จะนำเสนอภาพรวมการปรับปรุงแก้ไข การสร้างประสิทธิภาพการใช้การใช้พลังงานระดับเมือง สำหรับ รายละเอียดแนวทางและแผนปฏิบัติการวางแผนการออกแบบเมืองประหยัดพลังงาน จะนำเสนอในบทความฉบับต่อไป   ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทยและกรรมการเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ ภาคการวางผังเมือง การวางผังเมืองเป็นแผนแม่บทกำหนดรูปแบบและแนวทางการใช้ทรัพยากรที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรมเศรษฐกิจ การอยู่อาศัย คุณภาพชีวิต และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ในด้านการวางแผนการใช้พลังงานนั้น สมาคมการวางแผนอเมริกัน (American Planning Association) ให้ระบุข้อกำหนดการวางแผนไว้ในแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนการคมนาคมขนส่ง แผนการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากร แนวทางสำคัญได้แก่   การออกแบบผังเมืองให้ลดการใช้พลังงาน ได้แก่ การนำเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth…

พื้นที่สีเขียวกับการออกแบบเมือง บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร

พื้นที่สีเขียวกับการออกแบบเมือง ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย               เกณฑ์การออกแบบเมือง Smart Growth, LEED-ND และ Form-Based Codes นำข้อกำหนดการออกแบบที่โล่ง พื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะจัดเป็นความสำคัญอันดับต้น เพื่อให้ผู้บริหารเมืองและนักออกแบบเมืองวางแผนบริหารจัดการพื้นที่เหล่านี้ โดยการระบุในแผนงานและผังการออกแบบก่อนที่จะกำหนดส่วนประกอบอื่น   ที่มาภาพ https://sce.cornell.edu/img/content/1813-hero-1.jpg               ที่ต้องกำหนดความสำคัญการจัดวางพื้นที่สีเขียวลงในแผนงานเป็นอันดับแรก เนื่องจาก ต้องการจัดระบบความสมดุลของโครงสร้างธรรมชาติในพื้นที่เมืองก่อนที่จะออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม เป็นไปตามแนวนโยบายสาธารณะของเกณฑ์ ที่ได้กำหนดลำดับศักดิ์การจัดการเชิงพื้นที่เพื่อประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมและประชาชนส่วนใหญ่ในระดับสูงสุด ซึ่งหมายถึง ทุกแผนงานจะต้องกล่าวถึง แนวทาง นโยบาย เป้าหมาย โครงการ และงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบความสมดุลของโครงสร้างธรรมชาติในพื้นที่เมืองก่อน   ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย                เฉพาะเกณฑ์ LEED-ND นั้น ข้อกำหนดทั้งที่บังคับไม่มีคะแนนและที่มีคะแนน ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งถึงการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะ พื้นที่เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักออกแบบต้องแสดงให้เห็นในแผนงาน แบบสถาปัตยกรรม และแบบวิศวกรรม ว่าได้ดำเนินการเพื่อให้มีพื้นที่ดังกล่าว…