สิทธิประโยชน์กระตุ้นการใช้ที่ดิน บทความโดย นายกสมาคมการผังเมืองไทย

สิทธิประโยชน์กระตุ้นการใช้ที่ดิน ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย Thapana.asia@gmail.com               สมาคมการวางแผนอเมริกัน (American Planning Association) หรือ APA ได้สำรวจความสำเร็จการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยพบปัจจัยกระตุ้นการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของภาคเอกชน อันดับที่หนึ่งเป็น ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค อันดับที่สอง ตำแหน่งที่ตั้งและการเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมขนส่ง อันดับที่สาม การกระตุ้นด้วยสิทธิประโยชน์การใช้ที่ดินหรือ (Incentive Zoning Bonus)   ที่มาภาพ http://growchicago.metroplanning.org/images/report-intro.jpg               ปัจจัยกระตุ้นการใช้ที่ดินกับตำแหน่งที่ตั้งและระบบการเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมขนส่งนั้น ในบางพื้นที่จะสลับลำดับกัน ตัวแปรที่ชี้ว่าปัจจัยใดมีความสำคัญมากในการกระตุ้นการใช้ที่ดินได้แก่ บทบาทและศักยภาพของที่ดินในอนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางรางของรัฐและเอกชน               ในส่วนของปัจจัยกระตุ้นด้วยสิทธิประโยชน์นั้น แม้จะมีความสำคัญลำดับที่สาม แต่ก็นับว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านของ APA กล่าวตรงกันว่า การกระตุ้นการใช้ที่ดินด้วยสิทธิประโยชน์ทั้งด้านการเงินและมาตรการผังเมืองนั้นจะเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการใช้ที่ดินมากขึ้น               โดยที่ดินที่มีตำแหน่งที่ตั้งและระบบการเชื่อมต่อด้วยโครงข่ายคมนาคมขนส่งและมีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานสมบูรณ์อยู่แล้ว หากได้รับการกระตุ้นด้วยสิทธิประโยชน์การใช้ที่ดินเข้าไปอีก ก็จะทำให้ที่ดินดังกล่าวมีศักยภาพและมีมูลค่ามากยิ่งขึ้น               ในสหรัฐอเมริกา ระบบสิทธิประโยชน์การใช้ที่ดินจะได้รับการออกแบบให้ใช้ควบคู่กับการวางผังและการออกแบบชุมชนเมือง โดยภารกิจของระบบสิทธิ์ประโยชน์ประกอบด้วย              …