Smart City กับการห้ามความหนาแน่นต่ำ

Smart City กับการห้ามความหนาแน่นต่ำ ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย (thapana.asia@gmail.com)    ที่มาภาพ : www.smh.com.au                            EEC เป็นพื้นที่หลักที่รัฐบาลกำหนดให้พัฒนาเมืองตามเกณฑ์ Smart City โดยมุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้มีศักยภาพสูงสุดในการใช้พลังงานและการบริการ สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง Smart Mobility ให้ความสำคัญต่อการสร้างประสิทธิภาพในการเดินทางและการขนส่งสินค้า สร้างความปลอดภัย และลดต้นทุน ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและการบริหารจัดจากเครือข่ายอัจฉริยะ                 เพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์ Smart City จึงสนับสนุนให้พื้นที่เมืองมีความหนาแน่นสูง มีความหลากหลายของกิจกรรมเศรษฐกิจและสังคม เมืองที่วางผังตามนโยบาย Smart City ถูกกำหนดให้มีสัดส่วนของพื้นที่หนาแน่นสูงโดยรวมมากกว่าพื้นที่หนาแน่นต่ำ              …

ชม 7 คลิป เส้นทางสู่ SMART CITY เมืองขอนแก่น

ชม 7 คลิปที่ไม่น่าพลาด เส้นทางสู่ SMART CITY เมืองขอนแก่น     SMART CITY (สมาร์ทซิตี้) คืออะไร? สมาร์ทซิตี้ ก็คือ การยกระดับคุณภาพของเมือง ให้มีระบบนิเวศน์ ที่จะเอื้อให้คนทุกคน สามารถใช้ชีวิต ได้อย่างมีความสุข โดยเน้นพัฒนาคนและสร้างชุมชนที่ดี มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม และใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นตัวสนับสนุน ดังนั้นสมาร์ทซิตี้ จึงไม่ได้หมายถึงแต่เรื่องความเจริญล้ำยุค แต่หมายถึงวิถีชีวิตผู้คนที่ดำเนินไปภายใต้หลักความยั่งยืน  ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติด้วย   เป็น สมาร์ทซิตี้ แล้วคนขอนแก่นได้อะไรบ้าง (ชมคลิป )       SMART MOBILITY (สมาร์ท โมบิลิตี้) คืออะไร? SMART MOBILITY (สมาร์ท โมบิลิตี้) คือ มิติของการเดินทางคมนาคมทุกรูปแบบ โดยมีการสนับสนุนทางด้านเทคโนลยี่สารสนเทศ และการบูรณาการระบบคมนาคมขนส่ง อาทิความยั่งยืน…