บทความ : การออกแบบผังสร้างคุณภาพชีวิต โดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย

การออกแบบผังสร้างคุณภาพชีวิต ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย               World Economic Forum เผยแพร่รายงานเรื่อง Trees Biggest Treats Facing Humankind Today เขียนโดย Kate Ryan ใจความสำคัญสรุปว่า โลกในวันนี้กำลังเผชิญปัญหาสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ โรคอ้วน (Obesity) การพร่องภาวะโภชนาการ (Undernutrition) และภาวะโลกร้อน (Climate Change) โดยส่งผลกระทบทางตรงในสองด้านคือ ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต (Human Health and Wellbeing) และด้านสุขภาพและคุณภาพของนิเวศ (Ecological Health and Wellbeing)   เครดิตภาพ http://www.treeofarchitecture.info/               ผู้เขียนเสนอให้ปรับปรุงนโยบายสาธารณะ (Public Policies) รูปแบบเศรษฐกิจ (Economic Platform) และค่านิยม (Norms)…

มาดูการวางยุทธศาสตร์เมือง ของสิงคโปร์ 2014-2030 ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

มาดูการวางยุทธศาสตร์เมือง ของสิงคโปร์ 2014-2030 ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  เค้าเขียนยุทธศาสตร์เมืองกันอย่างไร ทำไมผังเมืองจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเมือง เพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว อันดับหนึ่งในอาเซียน   เครดิตภาพ https://sustainatlanta.files.wordpress.com/2015/07/singapore.jpg เครดิตภาพ นายกรัฐมนตรสิงค์โปร์ http://www.smu.edu.sg   บทความ : มองย้อนดูถึงอนาคต “การวางยุทธศาสตร์เมืองของประเทศสิงคโปร์ ในปี 2014 – 2030” Looking Back to the Future for Singapore city Strategy 2014 – 2030 ศิวพงศ์ ทองเจือ : อาจารย์/นักออกแบบชุมชนเมือง (รอง ปธ.สถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย) Email: Siwa_thong@yahoo.co.th เขียนเมื่อ 21-10-2558   บทนำ สิงคโปร์ ถือว่าเป็นประเทศที่มีการบริหารจัดการเมืองที่ดี มีการวางยุทธศาสตร์เมืองที่มีความก้าวหน้าทันสมัย รวมถึงการสร้างวิสัยทัศน์และนโยบายที่ได้วางแผนไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผน โดยหน่วยงานพัฒนาเมืองที่สำคัญของสิงคโปร์ คือ กระทรวงการพัฒนาแห่งชาติ…