RTC เปิดเส้นทางรถเมล์เชียงใหม่อีก เพิ่มทางเลือกการเดินทางให้ประชาชน-ท่องเที่ยว

RTC เปิดเส้นทางรถเมล์เชียงใหม่อีก เพิ่มทางเลือกการเดินทางให้ประชาชน-ท่องเที่ยว เครดิต Transtimenews ขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ครับ     หลังจากที่ บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด หรือ RTC ได้เปิดเดิน #รถโดยสารภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยคิดราคาค่าโดยสารเพียงแค่ 20 บาทตลอดสาย ซึ่งมีเสียงตอบรับจากผู้โดยสารดีเกินคาด เพราะประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีทางเลือกในการเดินทางเพิ่มขึ้น   คุณฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด หรือ RTC เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา RTC ได้เปิดการทดลองวิ่งให้บริการรถ #RTCsmartbus เพิ่มอีก 2 เส้นทางได้แก่ เส้นทาง #R2 เริ่มจากสนามบินเชียงใหม่-ช้างคลาน-หนองหอย-สุดปลายทางที่ศูนย์การค้าพรอมมีนาดา   โดยเส้นทางนี้ผ่านย่านการค้าและการท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเชียงใหม่ ได้แก่…

คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร จัดเสวนา วิถีชีวิตชุมชน”ท่าฉลอม”จากอดีตถึงปัจจุบัน

คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร จัดเสวนา วิถีชีวิตชุมชน”ท่าฉลอม”จากอดีตถึงปัจจุบัน     ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร ร่วมกับ สมุทรสาครพัฒนาเมือง จัดเสวนาเกี่ยวกับ วิถีชีวิตชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบันของท่าฉลอม โดยนำเสนอข้อมูลวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาของนักศึกษา-คณาจารย์ ที่ลงพื้นที่ เล็งรวบรวมเป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อประโยชน์ของชุมชน   เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2561 ที่ศูนย์ท่องเที่ยวและกิจกรรม บ้านท่าฉลอม ถ.ถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมือง ฯ จ.สมุทรสาคร ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย์สันสกฤตศึกษา ร่วมกับ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาธารณะ เกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบันของ ต.ท่าฉลอม ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยา ของนักศึกษาคณะโบราณคดี ม.ศิลปากร ในโครงการ การเพิ่มพูนทักษะนักศึกษาด้วยการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยา   มี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมด้วย นายชิงชัย…

(คลิป 24 นาที) แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD)

แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) หรือศูนย์เศรษฐกิจพิเศษ เป็นพื้นที่พิเศษ ประเด็นการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจของกรุงเทพ และปริมณฑล บทสัมภาษณ์ อ.ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย ใน”รายการ NBT มีคำตอบ” เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2561 ขอขอบพระคุณ NBT มา ณ ที่นี้ครับ   (คลิป 24 นาที) หมายเหตุ : TOD หรือ Transit-Oriented Development เป็นรูปแบบการพัฒนาและจัดการเมืองหรือพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนให้เกิดความกระชับ (Compact) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed-Use)   อ่านต่อรายละเอียดเรื่อง TOD ที่ลิ้งก์ 3 ลิ้งก์ TOD ช่วยพัฒนาเมืองได้อย่างไร  http://khonkaenthinktank.com/news_view.php?id=62   TOD กับการพัฒนาเมืองขอนแก่น ตอนที่ 1 http://khonkaenthinktank.com/news_view.php?id=64   TOD กับการพัฒนาเมืองขอนแก่น ตอนที่…

‘ศูนย์เศรษฐกิจกรุงเทพฯ-ปริมณฑล’ ผังเมืองกับแผนบูรณาการร่วมภาครัฐ-เอกชน

‘ศูนย์เศรษฐกิจกรุงเทพฯ-ปริมณฑล’ ผังเมืองกับแผนบูรณาการร่วมภาครัฐ-เอกชน โดย… ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย     “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของศูนย์เศรษฐกิจกรุงเทพฯและปริมณฑล ยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงข่ายการขนส่งทางราง”   นอกจากการวางผังสร้าง “ศูนย์เศรษฐกิจ” ให้มีความกระชับแล้วสหรัฐอเมริกายังสนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งทางรางในพื้นที่เขตเมือง ทั้งนี้จากประสบการณ์การพัฒนาเมืองตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles) ได้ชี้ให้เห็นว่าระบบขนส่งมวลชนเป็นโครงข่ายการสัญจรสีเขียว (Green Mobility) ประเภทเดียวที่มีอิทธิพลต่อการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงรูปทรงเมืองให้เกิดการกระชับ ช่วยส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจให้หนาแน่นบริเวณรอบสถานี ที่สำคัญคือการมีอิทธิพลทางตรงต่อการสร้างเมืองแห่งการเดิน (Walkable City) และการยกระดับการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจให้เติบโตในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง   ดังนั้น ตัวชี้วัดหลักที่ Smart Growth ใช้คาดการณ์การเติบโตของศูนย์เศรษฐกิจ จึงได้แก่ ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง มวลชน ตั้งแต่ระดับ “สูงสุด” ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่รอบสถานีที่เป็นศูนย์รวมโครงข่ายการขนส่งมวลชน (Multimodal Transportation Center) โดยมีรัศมีการพัฒนาถึง 3,200 เมตร ระดับ “ปานกลาง” ได้แก่ พื้นที่บริเวณรอบสถานีที่อาจมีพื้นที่พัฒนารัศมีถึง 1,600 เมตร (กรณีมีการรวมรูปแบบการเดินทางมากกว่า 2…

เปิดทำเล 18 ศูนย์เศรษฐกิจใหม่เร็วๆ นี้ (มี 2 คลิป) ในชั่วโมงข่าวฐานเศรษฐกิจ

เปิดทำเล 18 ศูนย์เศรษฐกิจใหม่เร็วๆ นี้ (มี 2 คลิป) ในชั่วโมงข่าวฐานเศรษฐกิจ

 

1

 

รับชมเทปย้อนหลัง การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจกรุงเทพและปริมณฑล โดย นายกสมาคมการผังเมืองไทย นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และ ผศ.ดร.สญชัย ลบแย้ม กรรมการสมาคมการผังเมืองไทย ชั่วโมงข่าวฐานเศรษฐกิจตอนที่ 1 และ 2 ออกอากาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ทางทีวีเนชั่น

 

ขอขอบคุณรายการ “ชั่วโมงข่าวฐานเศรษฐกิจ” มา ณ ที่นี้ครับ

ที่ขอนแก่น กับ “โครงการ ห้องทดลองระบบรางขนาดเท่าของจริง”

ที่ขอนแก่น (ขอนแก่นโมเดล) กับ

โครงการ ห้องทดลองระบบรางขนาดเท่าของจริง

Smart Education Khonkaen

 

โดยความร่วมมือของ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งชาติ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบางตำบลท่าพระ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลสำราญ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัทขอนแก่นทรานซิสซิสเทม จำกัด บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จำกัด

 

0000

 

1-21-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

บูมทำเลราชประสงค์! ผุดวอล์กกิ้งสตรีตแนวใหม่ เชื่อม 4 ศูนย์ธุรกิจ (มีคลิป)

บูมทำเลราชประสงค์! ผุดวอล์กกิ้งสตรีตแนวใหม่ เชื่อม 4 ศูนย์ธุรกิจ (มีคลิปท้ายบทความ)     สมาคมผู้ค้าราชประสงค์วอนรัฐเร่งกำหนดเกณฑ์ผังเมืองให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ เล็งพัฒนาโซนไทยไดมารูเก่าให้เป็นวอล์กกิ้งสตรีตแนวใหม่ หนุนเชื่อมโยง 5 โครงการเดินทางหลัก ทั้งรถไฟฟ้าและทางเรือกับ 4 ศูนย์ธุรกิจใกล้เคียง ด้าน สมาคมการผังเมืองไทยแนะสร้าง 5 อัตลักษณ์ เป็นจุดขายพื้นที่เศรษฐกิจราชประสงค์   นายชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ต้องการให้ภาครัฐกำหนดรายละเอียดผังเมืองในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจราชประสงค์โดยเร็ว และให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ปัจจุบัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนกับย่านเศรษฐกิจสีลม ปทุมวัน ประตูน้ำ และชิดลม-เพลินจิต   ที่มาภาพ : ฐานเศรษฐกิจ ปัจจุบัน พื้นที่ย่านราชประสงค์ยังจัดอยู่ในภาพผังใหญ่ จึงอยากให้เจาะจงมากขึ้น จัดเป็นผังพื้นที่ให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน โดยควรวางผังหรือกำหนดรายละเอียดเพื่อรองรับพื้นที่ที่ควรจะเร่งเชื่อมโยงกับพื้นที่ย่านเศรษฐกิจโดยรอบเอาไว้ด้วย จุดไหนที่เป็นจุดรถไฟฟ้าผ่านควรจะให้ทุกอาคารสามารถเชื่อมถึงกันได้ ซึ่งย่านราชประสงค์ก็จัดเป็นหนึ่งในนั้นด้วย ระเบียบที่กำหนดไว้ก็น่าจะปรับให้สอดคล้องกับปัจจุบัน   ที่มาภาพ : ฐานเศรษฐกิจ ประกอบกับ ปัจจุบันย่านราชประสงค์ถูกขนาบด้วยรถไฟฟ้า 4 เส้นทาง คือ…

บทความ “วิชาชีพนักผังเมืองและกฎหมายแคนาดา” โดย ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

วิชาชีพนักผังเมืองและกฎหมายแคนาดา Professional Planners & Canadian Law ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาชิกสมาคมการผังเมืองไทย                                                                                                                                     ผู้เชี่ยวชาญในเครือข่ายนักวิชาการสถาบันการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย (Smart Growth Thailand Institute)   E-mail: pedithep.y@cmu.ac.th   การวางผังเมือง (Urban Planning) เป็นการวางแผนการเพื่อช่วยกำหนดเป้าหมายและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต่างๆ  ทำให้เมืองมีเจริญเติบโตอย่างมีแบบแผน มีทิศทางการพัฒนาการใช้ที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้คนที่อยู่อาศัยในเมืองหรือเดินทางสัญจรหลั่งไหลเข้ามาสู่เมืองทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม   สาขาวิชาการวางผังเมืองจึงเป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะแขนงหนึ่ง (Professional Discipline) ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการวาง จัดทํา และดําเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพื่อสร้างหรือพัฒนา เมืองหรือส่วนของเมืองขึ้นใหม่หรือแทนเมืองหรือส่วนของเมืองที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้มี หรือทำให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน  และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมการ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม เพื่อดำรงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือ คุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีหรือเพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ  …

RTC กับการลงทุนระบบขนส่งมวลชนเพื่อประชาชนทุกระดับอายุและรายได้

RTC กับการลงทุนระบบขนส่งมวลชนเพื่อประชาชนทุกระดับอายุและรายได้   ชมคลิป 28 นาที รายการ “NBT มีคำตอบ”  เกี่ยวกับ RTC (Smart City Bus) ที่เชียงใหม่ คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ ประธานกรรมการ RTC และนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กับคุณภูษิต ไชยฉ่ำ กรรมการบริหาร RTC และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด ได้ไปออกรายการสดของช่อง 11 NBT (รายการ “NBT มีคำตอบ ”) เรื่อง RTC และ Smart Bus ที่เชียงใหม่ มีประเด็นดีๆ หลายเรื่อง ท่านที่มีเวลาลองเข้าชมครับ เครดิต YOUTUBE ช่วงกลางรายการ ของ NBT https://www.youtube.com/watch?v=5gstg9KdStk&feature=youtu.be ขอขอบพระคุณ NBT มา ณ ที่นี้ครับ…

รายงานผลการเสวนา “การผังเมือง..แม่บทแห่งการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนเป็นสุข” ณ อาคารรัฐสภา 2

รายงานผลการเสวนา “การผังเมือง..แม่บทแห่งการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนเป็นสุข” โดย ดร.ธนภณ พันธเสน กรรมการบริหารสมาคมการผังเมืองไทย         อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์   รายงานผลการ เข้าร่วมสัมมนาในงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ. ศ………. วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ อาคารรัฐสภา 2 มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนมากถึงกว่า 100 คน จนต้องมีการจัดเก้าอี้เสริม     ในช่วงเช้า ได้มีการบรรยายของรศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี และศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ ท่านทั้งสองได้ บรรยายในเนื้อหาที่ ค่อนค่อนข้างเป็นประโยชน์มากต่อการให้ความรู้แก่คณะกรรมาธิการและผู้ที่ไม่ได้สัมผัสกับองค์การผังเมืองมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านอาจารย์เดชา ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาในการดำเนินงานด้านผังเมืองอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านกฎหมาย และปัญหาเชิงระบบ ที่ท่านพยายามผลักดันให้มีการดำเนินการตามมาตรฐานสากลมาตั้งแต่ช่วงปี 2500 กว่า ที่ท่านได้สำเร็จการศึกษากลับมาใหม่ๆ จากต่างประเทศ ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างของการบริหารงานด้านผังเมืองว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบราชการด้านผังเมืองในปัจจุบันมีขนาดเล็กกว่าระดับกรมจึงไม่สามารถแสดงบทบาทและความน่าเชื่อถือได้อย่างชัดเจนนัก ไม่มีอำนาจสั่งการได้ ท่านเปรียบว่าหน่วยงานผังเมืองจะต้องทำหน้าที่เหมือนวาทยากรของวงออร์เคสตรา ที่จะต้องรู้ทุกเรื่องและสามารถควบคุมนักดนตรีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเครื่องดนตรีนั้นๆ ได้เป็นร้อยคนให้บรรเลงเพลงเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงและไพเราะ เช่นเดียวกับหน่วยงานผังเมืองที่จะต้องควบคุมดูแลกำกับให้หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ผังเมืองให้ดำเนินการตามที่ผังเมืองได้กำหนดไว้ในระยะยาวไม่ว่าจะเป็น 20…