บทความ : การออกแบบระเบียงสุขภาพ โดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย

การออกแบบระเบียงสุขภาพ ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย               สถาบัน Form-Based Codes หรือ FBCs แนะนำผู้บริหารเมืองและนักผังเมืองให้วางแผนออกแบบเมืองสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต โดยการจำแนกบทบาทย่านตามบริบท ร่วมมือกับทุกภาคส่วนกำหนดเจตนารมณ์ คาดการณ์อนาคตการใช้ที่ดิน คิดค้นกิจกรรมเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับบทบาท สร้างความเชี่ยวชาญ เสนอลักษณะพฤติกรรมการใช้พื้นที่ตามรูปแบบมาตรฐานของย่าน เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่   ที่มาภาพ https://centerforactivedesign.org/_centerforactivedesign.org/dynamic/user_side_images-image-490.jpg?1508664022               สถาบัน Form-Based Codes หรือ FBCs แนะนำผู้บริหารเมืองและนักผังเมืองให้วางแผนออกแบบเมืองสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต การพัฒนาย่านที่ FBCs แนะนำประกอบด้วย การพัฒนาระเบียงสุขภาพ (Healthy Corridors) ระเบียงการค้าปลีก (Retail Corridors) ระเบียงวัฒนธรรมและศิลปะ (Art & Cultural Corridors) ระเบียงอาหารริมทาง (Street Food Corridors) ระเบียงสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ (Creative Corridors) โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระเบียงสุขภาพเป็นอันแรก เนื่องจากจะสร้างผลกระทบในการยกระดับทรัพยากรคนในทางตรงและเริ่มที่ต้นทาง  …

การออกแบบผังสร้างความเท่าเทียม บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย

การออกแบบผังสร้างความเท่าเทียม ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย                 สถาบัน Form-Based Codes แนะนำให้เมืองที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางผังการใช้ที่ดินแบบดั้งเดิม (Conventional land use regulations) เป็นการใช้ที่ดินรูปแบบ Form-Based Codes Zoning หรือ FBCs เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางสังคม สร้างพื้นที่เศรษฐกิจ โอกาสทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการครอบครองที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนทุกระดับรายได้   ที่มาภาพ https://pricetags.ca/wp-content/uploads/2008/12/richmond-transect.jpg               เนื่องจากการใช้ที่ดินรูปแบบดั้งเดิม ได้อนุญาตให้มีสัดส่วนของพื้นที่หนาแน่นน้อยในปริมาณที่มากเกินไป และมีข้อกำหนดหลายประการไม่สอดคล้องกับการพัฒนาสังคม ชี้ให้เห็นว่า ผังต้องการให้เมืองกระจัดกระจาย (Urban Sprawl) ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมให้เมืองและกิจกรรมเศรษฐกิจแผ่ขยายทำลายพื้นที่การเกษตรและแหล่งผลิตอาหาร หรือการจงใจให้รัฐต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างไม่คุ้มค่า หรือบังคับให้ประชาชนมีความจำเป็นในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่า ผู้วางผังเมืองมีความประสงค์ให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก เกิดการจำแนกกลุ่มผู้อยู่อาศัยตามระดับรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นเหตุของการกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของความเหลื่อมล้ำในสังคม   ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย                ดังนั้น FBCs จึงเสนอให้ปรับปรุงรูปแบบผังเมืองเพื่อสร้างความเท่าเทียม…

ผลลัพธ์ของการผังเมือง บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย

ผลลัพธ์ของการผังเมือง ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย               สมาคมการวางแผนอเมริกัน (American Planning Association) เสนอแนวทางการวางผังเมืองและการบริหารจัดการทรัพยากรให้ตอบสนองต่อผลลัพธ์ความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (National Environment) สภาพแวดล้อมคน (People Environment) สภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Built Environment) และหากเมืองหรือประเทศมีวาระหลักในการขับเคลื่อนหลัก ปฏิญญา หรือเจตนารมณ์ของกฎบัตร ก็ให้นับเอาวาระชาติ ปฏิญญา หรือเจตนารมณ์ในกฎบัตรนั้นเป็นนโยบายแห่งชาติ (National Policy) ที่ผังเมืองจะต้องกำหนดกลยุทธ์ตอบสนองให้บรรลุ   ที่มาภาพ http://www.vancouvereconomic.com/vancouver/greenest-city/               โดยกลยุทธ์จะต้องสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมการวางผัง การออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมือง การออกแบบระบบเศรษฐกิจ และการบริหารสิ่งแวดล้อม ต้องให้ผลลัพธ์ทางตรงกระทบต่อต่อ 4 เป้าหมายสำคัญ ได้แก่ เป้าหมายด้านการลงทุนทางเศรษฐกิจสีเขียว เป้าหมายด้านการจ้างงาน เป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประชากร และเป้าหมายฟื้นฟูระบบกายภาพเมือง สาระสำคัญดังนี้   ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย                เป้าหมายการลงทุนทางเศรษฐกิจ การวางผังเมืองจะต้องตอบโจทย์การเพิ่มขึ้นของการลงทุนเศรษฐกิจสีเขียว (Green…

พื้นที่สีเขียวกับการออกแบบเมือง บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร

พื้นที่สีเขียวกับการออกแบบเมือง ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย               เกณฑ์การออกแบบเมือง Smart Growth, LEED-ND และ Form-Based Codes นำข้อกำหนดการออกแบบที่โล่ง พื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะจัดเป็นความสำคัญอันดับต้น เพื่อให้ผู้บริหารเมืองและนักออกแบบเมืองวางแผนบริหารจัดการพื้นที่เหล่านี้ โดยการระบุในแผนงานและผังการออกแบบก่อนที่จะกำหนดส่วนประกอบอื่น   ที่มาภาพ https://sce.cornell.edu/img/content/1813-hero-1.jpg               ที่ต้องกำหนดความสำคัญการจัดวางพื้นที่สีเขียวลงในแผนงานเป็นอันดับแรก เนื่องจาก ต้องการจัดระบบความสมดุลของโครงสร้างธรรมชาติในพื้นที่เมืองก่อนที่จะออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม เป็นไปตามแนวนโยบายสาธารณะของเกณฑ์ ที่ได้กำหนดลำดับศักดิ์การจัดการเชิงพื้นที่เพื่อประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมและประชาชนส่วนใหญ่ในระดับสูงสุด ซึ่งหมายถึง ทุกแผนงานจะต้องกล่าวถึง แนวทาง นโยบาย เป้าหมาย โครงการ และงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบความสมดุลของโครงสร้างธรรมชาติในพื้นที่เมืองก่อน   ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย                เฉพาะเกณฑ์ LEED-ND นั้น ข้อกำหนดทั้งที่บังคับไม่มีคะแนนและที่มีคะแนน ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งถึงการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะ พื้นที่เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักออกแบบต้องแสดงให้เห็นในแผนงาน แบบสถาปัตยกรรม และแบบวิศวกรรม ว่าได้ดำเนินการเพื่อให้มีพื้นที่ดังกล่าว…

กฎบัตรกับประสิทธิภาพแผนยุทธศาสตร์ บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร

กฎบัตรกับประสิทธิภาพแผนยุทธศาสตร์ ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย               ยุทธศาสตร์เมืองมีหลายรูปแบบ ความแตกต่างของยุทธศาสตร์เมืองวัดได้จากระดับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนและกลไกที่คัดเลือกเป็นเข็มมุ่งในการพัฒนา ผู้บริหารเมืองและผู้บริหารแผนต้องทำความเข้าใจรูปแบบแต่ละยุทธศาสตร์ให้ถ่องแท้ ต้องคัดเลือกรูปแบบยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และให้ยุทธศาสตร์นั้นสอดคล้องกับกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา                 แม้จะเลือกรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่แล้ว แต่หากกลไกที่ใช้ไม่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีพอ การพัฒนาตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายอาจจะไม่บรรลุผล   ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย                ระดับการมีส่วนร่วมแผนยุทธศาสตร์เมือง การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) แบ่งออกเป็น 4 ขั้นดังนี้ การมีส่วนร่วมระดับที่หนึ่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ยกร่างแผนและนำแผนรับฟังความคิดเห็น โดยภาคส่วนต่างๆ อยู่ในฐานะเสนอความต้องการ ซึ่งหน่วยงานจะพิจารณานำข้อเสนอประยุกต์ใช้ การมีส่วนร่วมระดับที่สอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ยกร่างแผนและนำแผนรับฟังความคิดเห็น ภาคส่วนเป็นผู้ติดตามแผน ร่วมประเมินและเสนอแนะการปรับปรุงแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน การมีส่วนร่วมระดับที่สาม ภาคส่วนร่วมกันยกร่างแผนยุทธศาสตร์เมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้น ร่วมติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บรรลุผลตามที่ได้ยกร่าง การมีสวนร่วมระดับที่สี่ ภาคส่วนร่วมกันยกร่างแผนยุทธศาสตร์เมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคส่วนสามารถนำเสนอแผนและความต้องการ พร้อมร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติการขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ของแผน ร่วมติดตามประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอนนี้จัดเป็นระดับการทำแผนยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า “กฎบัตร (Charter)” โดยผู้แทนของภาคส่วนต้องลงนามความตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) จะต้องกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายใหญ่ร่วมกัน ต้องสื่อสารวิสัยทัศน์ให้สาธารณะรับทราบและแสดงข้อคิดเห็นอย่างอิสระ…

อุดรธานี : นิยามเมืองใหม่ ภายใต้ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ (มีคลิป)

อุดรธานี : นิยามเมืองใหม่ ภายใต้ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ (มีคลิป)

 

เครดิต THAIPBS มีคลิปด้านล่างท้ายบทความ

 

ตลอดประวัติศาสตร์ เมืองอุดรธานีคือ “ด่านหน้า” อย่างไม่เป็นทางการของไทย ในห้วงยามแห่งความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นการล่าอาณานิคม สงครามโลก และสงครามเย็น และเมืองอุดรก็ถูกสร้างบนเงื่อนไขเช่นนี้มาตลอด

 

1

 

แต่ภูมิรัฐศาสตร์โลกกำลังเปลี่ยน อินโดจีนกลายเป็นพื้นที่สันติภาพและการค้า เมืองอุดรกำลังเผชิญกับโจทย์ใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนในประวัติศาสตร์ จากเมือง “ด่านหน้า” อุดรกำลังเป็นประตูเชื่อมไทยกับภูมิภาค โดยเฉพาะ เวียงจันทน์ ฮานอย และจีนตอนล่าง เมื่อโลกเปลี่ยน โจทย์ของอุดรก็เปลี่ยนตาม สิ่งที่ต้องถามคือ อุดรจะวางที่ทางของตัวเองไว้อย่างไร

 

ชมคลิป

 

 

ขอขอบคุณ THAIPBS มา ณ ที่นี้ครับ

ไมซ์กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจเมือง บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร

ไมซ์กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจเมือง ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย               ไมซ์ได้รับการยอมรับว่า เป็นหัวลากทางเศรษฐกิจที่ดีตัวหนึ่ง ในทางผังเมือง ไมซ์เป็นกิจกรรมเศรษฐกิจที่ใช้พื้นที่อย่างประหยัด คุ้มค่า สามารถตอบโจทย์การขยายฐานภาษีให้กับเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ที่มาภาพ : https://archive.shine.cn/newsimage/2016/05/17/020160517213450.jpg                โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของไมซ์ที่เรียกว่า พื้นที่พัฒนาพิเศษเพื่อกิจการไมซ์ (MICE Special District-MSD) หรือ MICE Downtown ซึ่งตามปกติจะมีความหนาแน่นของอาคาร อาคารขยายตัวในแนวตั้ง มีความเข้มข้นด้านกิจกรรมการประชุม การโรงแรม และการบริการที่เกี่ยวเนื่อง   ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย                 พื้นที่พัฒนาพิเศษเพื่อกิจการไมซ์ มีคุณสมบัติที่เด่นชัดด้านเศรษฐกิจหลายประการ จำแนกได้เป็น               ข้อแรก รูปแบบการผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินมีความชัดเจน สามารถส่งเสริมให้เกิดความหนาแน่นการใช้ที่ดินได้ง่าย สามารถประมาณสัดส่วนของแต่ละกิจกรรมได้ นอกจากนั้น ยังอาจประมาณการจำนวนประชากรทั้งประจำและชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มประชากรชั่วคราวที่เป็นกลุ่มไมซ์ รัฐจะสะดวกในการนำข้อมูลการใช้ที่ดินไปวางแผนปรับปรุงฟื้นฟูเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ               ข้อสอง…

ขอนแก่น : เป็นเมือง… (คลิป) สำหรับท่านที่ติดตามการขับเคลื่อนของเมืองขอนแก่น

(คลิป) ขอนแก่น : เป็นเมือง… สำหรับท่านที่ติดตามการขับเคลื่อนของเมืองขอนแก่น   คลิป 50 นาที สำหรับท่านที่ติดตามการขับเคลื่อนของเมืองขอนแก่น เริ่มจากร้านกาแฟ จราจร พัฒนาเมือง การศึกษา ครบ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ปัญหา การแก้ไข     ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา “ขอนแก่น” ได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ จำนวนมาก เพื่อขับเคลื่อนให้ “เมือง” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และเป็นจุดเริ่มต้นและต้นแบบของการสร้างสรรค์ใหม่แบบอีสาน โดยอาศัยกลไกสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนกับภาคเอกชนในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมือง   ความร่วมมือที่เด่นชัดของขอนแก่นในขณะนี้ คือ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในจังหวัด ผ่านระบบรถโดยสารประจำทาง “ขอนแก่นซิตี้บัส” และโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบา “ขอนแก่น LRT” เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงและใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ขอนแก่นจะกลายเป็นโมเดล และแรงบันดาลใจให้เมืองอื่น ๆ ได้หรือไม่ ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตาม     ติดตามชมได้ในสารคดี “เป็นเมือง” วันเสาร์ที่ 23…

(คลิป) เมืองไมซ์กับก้าวย่างสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค

ชมคลิปรายการ NBT มีคำตอบ-

เมืองไมซ์กับก้าวย่างสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค

 

1

 

กรณีจังหวัดสงขลาและอุดรธานี ร่วมรายการโดย พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล รองประธานบริษัท สงขลาพัฒนาเมือง จำกัด และฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทยในฐานะหัวหน้าโครงการ SG-ABC สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ช่วงเสวนาเวลา 30 นาที

ออกอากาศวันที่ 21 ก.พ.62

เริ่ม นาที่ที่ 23

https://youtu.be/hqoVLnuDkFA?t=1381

 

 

ขอบคุณ รายการ NBT มีคำตอบ

ไมซ์กับการออกแบบเมือง บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย

ไมซ์กับการออกแบบเมือง ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย               ไมซ์ (MICE) เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจที่ทรงพลังมาก หากนำมาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ไมซ์จะมีศักยภาพระดับสูงในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเมืองและสามารถยกระดับเศรษฐกิจของพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว   ที่มาภาพ : สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) TCEB.OR.TH เกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบพลังงานและสภาพแวดล้อมระดับย่าน (LEED-ND) เวอร์ชั่นล่าสุด และ Transect Codes ได้กล่าวถึงแนวทางการออกแบบย่านเพื่อเป็นศูนย์กลางไมซ์ไว้อย่างเด่นชัด โดย LEED ได้แบ่งรูปแบบพื้นที่ไมซ์ออกเป็น 2 ส่วน   ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย    ส่วนแรก ได้แก่ พื้นที่ใจกลางของไมซ์ หรือที่ Transect เรียก “พื้นที่พัฒนาพิเศษหรือ MICE Special Districts-MSD” ได้แก่ พื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจใจกลางเมือง (Urban Core) เพื่อการประชุม นิทรรศการ โรงแรมนันทนาการกลางคืน อาหาร บริการ และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่อง  …