การเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ในแนวระบบขนส่งมวลชน

VALUE CAPTURE MECHANISMS,PRACTICES & PROSPECTS FOR STIMULATING ECONOMIC DEVELOPMENT AND FUNDING COMMUTER RAIL HTTPS://WWW.METROTRANSIT.ORG/NORTHSTAR   การเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในแนวระบบขนส่งมวลชน  (Value capture financing for transit) บทความโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สญชัย ลบแย้ม                      ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง                      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร                       อีเมล์ drsonchai@gmail.com         Value capture หรือแนวทางเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากการพัฒนาหรือลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของภาครัฐ (Transportation Reseach Board, 2017; Transportation Research Board & Board, 2004)…

(ขอนแก่น) รถโดยสารปรับอากาศสุดล้ำ ให้บริการในเมืองขอนแก่นตลอด 24 ชั่วโมง จาก บขส.3

  ขอนแก่น ใช้”ระบบขนส่งสาธารณะ”เป็นกลยุทธ์สำคัญในพัฒนาเมือง สิ่งหนึ่งที่เริ่มได้เห็นชัดเจนคือ “การให้บริการที่ยึดประชาชนผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง”-พิชิต ขอผล หัวหน้าฝ่ายผังเมือง อบจ.พิษณุโลก   รถโดยสารปรับอากาศสุดล้ำ ให้บริการในเมืองขอนแก่นตลอด 24 ชั่วโมง จาก บขส.3 ได้แก่ #สายสีแดง เลี้ยวเข้าประตูเมือง เซ็นทรัล #สายสีน้ำเงิน เลี้ยวเข้ารร.แก่นนคร #สายสีเขียว ✈ สนามบิน , ม.ขอนแก่น 05.45 – 21.00 น. ชำระเงินด้วยบัตร RFID และหยอดเหรียญ 15 บาทตลอดสาย . ดูตำแหน่งรถสดๆผ่านแอปพลิเคชัน iOS : https://goo.gl/NugvNz Android : https://goo.gl/2mPNXE Web : http://livemap.khonkaencitybus.com/   ขอบคุณ บทความจากเพจ ขอนแก่นซิตี้บัส : Khon Kaen City Bus…

ทางจักรยานในกรุงเทพมหานคร ตามหลักการผังเมือง จากบทสัมภาษณ์ ดร.สญชัย ในรายการช่วยคิดช่วยทำ ช่อง 3


1

 

รายการช่วยคิดช่วยทำสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สญชัย ลบแย้ม

ตำแหน่งปัจจุบัน ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง “ทางจักรยานในกรุงเทพมหานคร ตามหลักการผังเมือง”

ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2558 โดยมีประเด็นคำถามที่สำคัญ ดังนี้

  • พื้นที่และความยาวของเลนจักรยานที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานคร (กทม.)
  • ความยาวและพื้นที่ที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่
  • จำนวนผู้ใช้จักรยานในท้องถนน
  • คน กทม.จะสามารถใช้จักรยานเป็นพาหนะแทนรถยนต์ได้อย่างไรหรือไม่
  • กฎการใช้รถใช้ถนนร่วมกันของรถยนต์กับจักรยาน
  • รัฐบาลหรือ กทม. มีนโยบายสนับสนุนให้คนใช้จักรยานแทนรถยนต์หรือไม่ อย่างไร
  • ถ้าจะเริ่มใช้รถจักรยานแทนรถยนต์ในชีวิตประจำวัน ต้องเริ่มต้นอย่างไร มีข้อจำกัดหรือไม่

 

ชมคลิป 2 คลิปครับ

 

 

อ้างอิงบทความ จากเว็บ RIDER ขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ครับ

https://rider.in.th/article/87-bangkok-cycle-tracks-in-urban-planning-perspective.html

NIA สนับสนุนโครงการย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

(ที่มาภาพ: www.skyscrapercity.com, 15 ก.ค. 2560)   NIA สนับสนุนโครงการย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช. หรือ NIA) มีนโยบายสนับสนุนโครงการนวัตกรรม อันเป็นส่วนหนึ่งตามยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม (Innovation) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (Area-based strategy) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการผังเมือง Area-based planning เป็นการพัฒนาพื้นที่โดยเน้นใช้และขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ ในการนี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้สนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยแก่มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) ตามโครงการย่านนวัตกรรมรัตโกสินทร์ (Rattanakosin’s Innovation District) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการต้นแบบ (Pilot model) ที่จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนวัตกรรมเมืองและชุมชนตามแนวเศรษฐกิจเชิงวัตนธรรมและงานสร้างสรรค์ (Cultural and creative economy)   โครงการย่านนวัตกรรมรัตโกสินทร์ ครอบคลุมพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ อันอุดมไปด้วยแหล่งงานสร้างสรรค์ (Creativity) ศิลปะ (Art) วัฒนธรรม (Culture)…

การประชุมเรื่อง”การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานและการออกแบบศูนย์เศรษฐกิจของ อปท.เพื่อสร้างรายได้และขยายฐานภาษี

  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กำหนดการประชุมวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผังเมืองสู่การปฏิบัติครั้งที่ 3 เรื่อง การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานและการออกแบบศูนย์เศรษฐกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้และขยายฐานภาษี   วันที่ 17-18 สิงหาคม ณ.ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลนครนครสวรรค์     วันที่ 17 สิงหาคม 2560 08.30-09.00 ลงทะเบียน 09.00-09.15 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในฐานะประธานกรรมาธิการด้านโยธาและผังเมือง สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน 09.15-09.30 นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง ในฐานะนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เปิดการประชุม 09.30-10.30 การบรรยายเรื่อง การบูรณาการแผนงานโครงสร้างพื้นฐานกับการวางแผนด้านเศรษฐกิจ โดย ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง 10.45-12.15 การบรรยายเรื่อง การออกแบบศูนย์เศรษฐกิจพาณิชยกรรมและการสร้างฐานภาษี กรณีศึกษาเทศบาลในสหรัฐอเมริกา โดย อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย 12.15-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 13.00-14.00 การบรรยายเรื่อง การวางแผนอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น โดย คุณพรนริศ…

“PKCD – ภูเก็ตพัฒนาเมือง” มิติใหม่แห่งการพัฒนาเกาะภูเก็ต

“PKCD – ภูเก็ตพัฒนาเมือง” มิติใหม่แห่งการพัฒนาเกาะภูเก็ต              หากพูดถึงการพัฒนาเมือง ประชาชนคนไทยหลายๆคน คงคุ้นชินและเข้าใจตรงกันว่า “เป็นหน้าที่รัฐบาล” เป็นเรื่องของ “หน่วยงานรัฐ” เพียงเท่านั้น ซึ่งก็ไม่ผิดที่จะเข้าใจกันแบบนี้ เพราะมันก็เป็น “แบบนี้” มาเนิ่นนาน แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทำให้การพัฒนาอาจจะไม่ทันใจ ไม่ทั่วถึง รวมถึงไม่เท่าเทียมในบางพื้นที่ ทำให้หลายๆจังหวัดเริ่มต้นแนวคิดในการหันมาร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับภาครัฐในการกำหนดกรอบการพัฒนาเมืองให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกมากยิ่งขึ้น แนวทางนี้เรียกกันว่า “พัฒนาเมือง” โดยมี 7 จังหวัดทั่วประเทศที่เริ่มนับกันไปบ้างแล้ว เช่น ขอนแก่น เชียงใหม่ รวมไปถึงภูเก็ตของเราในนาม ภูเก็ตพัฒนาเมือง หรือ PKCD (Phuket City Development)             ภูเก็ตพัฒนาเมือง หรือ PKCD (Phuket City Development) เกิดขึ้นจากการร่วมลงทุนของภาคเอกชนที่มีความคิดเห็นตรงกันว่า จังหวัดภูเก็ตเต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ พร้อมจะเดินหน้าไปสู่ยุค 4.0 การพัฒนาเมืองไม่ควรที่จะหยุดรอเพียงแค่งบประมาณจากภาครัฐ จึงได้เกิดแนวคิดการระดมทุนจากนักธุรกิจที่ประกอบการอยู่ในจังหวัดภูเก็ต 25 ราย รายละ…

เครือข่ายความร่วมมือพิษณุโลก ประชุมเตรียมความพร้อม “พิษณุโลก 4.0”

  เครือข่ายความร่วมมือพิษณุโลก ประชุมเตรียมความพร้อม “พิษณุโลก 4.0” บทความเรียบเรียงโดย พิชิต ขอผล หัวหน้าฝ่ายผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก   การประชุมเตรียมความพร้อม “พิษณุโลก 4.0” ณ.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก กองวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมปรึกษาหารือกับหลายองค์การเอกชน สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สมาคมโรงแรม ฝ่ายผังเมือง อบจ.พิษณุโลก ฯลฯ ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนายกระดับรายได้ของประชาชนชาวไทยให้สูงขึ้นหลุดกับดักรายได้ปานกลาง ยุค 3.0 ให้สิ้นสุดไปเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network หรือ RUN) ได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยที่ 8 เพื่อร่วมกันสร้างโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์สังคมในทุกด้านมุ่งหน้าตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาค สำหรับจังหวัดพิษณุโลกมีการทำยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 มาระยะหนึ่งแล้วซึ่งมีแผนงาน โครงการที่สอดรับกับ ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0…

ผังเมืองกับการพัฒนาศูนย์กลางคมนาคมกรุงเทพฯ แห่งใหม่: ศูนย์พหลโยธิน

  ผังเมือง กับการพัฒนาศูนย์กลางคมนาคมกรุงเทพฯ แห่งใหม่: ศูนย์พหลโยธิน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สญชัย ลบแย้ม (อีเมล์: drsonchai@gmail.com) กลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   บทนำ   กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง อยู่ในระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ครั้งใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) หลังจากที่ผังเมืองรวมฯ ฉบับปัจจุบันออกบังคับใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2560 และสืบเนื่องจากแผนงานพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางของภาครัฐ โดยกระทรวงคมนาคม จำนวน 10 สายทาง ระยะทางรวม 464 กิโลเมตร โดยมีเส้นทางการให้บริการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้รูปแบบการเดินทางสัญจรของประชากรในกรุงเทพมหานครอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอันมากหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ศูนย์กลางการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างระบบการสัญจร (Grand station) ย่อมมีความสำคัญต่อการสนับสนุนการเดินทางด้่วยระบบดังกล่าว โดยศูนย์กลางคมนาคมพหลโยธิน หรือศูนย์กลางบางซื่อ กำลังจะเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่สำคัญในอนาคตอันใกล้ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ภาพที่ 1) คาดว่าสามารถดำเนินการจัดหาผู้ออกแบบและก่อสร้างได้ในราวปี พ.ศ. 2560 และเริ่มดำเนินการก่อสร้างในราวปี พ.ศ. 2561…

สนข.จัดรับฟังออกแบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก เตรียมพัฒนาเมืองอนาคต 2020

  สนข.จัดรับฟังออกแบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก เตรียมพัฒนาเมืองอนาคต 2020   วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) เป็นประธานการเปิดสัมมนารับฟังความคิดเห็น  ครั้งที่1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก ที่ห้องคอนเวนชั่น 2 โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า  จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีนายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นประธานเปิดการสัมมนา  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้นำชุมชน  และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งของอำเภอเมืองพิษณุโลก  เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องและพื้นที่ใกล้เคียง  องค์กรภาคเอกชน  ภาคธุรกิจเอกชน  สถานบันการศึกษา สถานบันศาสนา โรงพยาบาล และสื่อมวลชน  จำนวน 120 คน เข้าร่วมสัมมนา     นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นศูนย์กลางด้านคมนาคม  เศรษฐกิจ การศึกษา และการท่องเที่ยวของภาเหนือตอนล่าง  มีวิสัยทัศน์ คือ “เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน” และมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อเป็นเมืองบริการที่หลากหลาย (Service City) …

การพัฒนาโครงข่ายการขนส่ง (Missing Link) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในกทม. และปริมณฑล

การพัฒนาโครงข่ายการขนส่ง (Missing Link) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กรณีโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขกับทางพิเศษศรีรัชและ ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร   บทความโดย  นางพุทธมนต์  รตจีน หัวหน้ากลุ่มโครงข่ายและการเชื่อมต่อการขนส่ง กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร                 ปัจจุบันระบบโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะหรือรถไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  ทำให้ประชาชนนิยมใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทาง ซึ่งเป็นระบบที่รองรับจำนวนคนในการเดินทางได้น้อยแต่ใช้พื้นที่มาก ในขณะที่ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ใช้แนวเส้นทางร่วมกับรถยนต์ส่วนบุคคล ประกอบกับระบบขนส่งมวลชนทางรางมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณการเดินทางทั้งหมด  สาเหตุหนึ่งมาจากโครงข่ายการคมนาคมขนส่งของเมืองยังไม่สมบูรณ์  ในส่วนของโครงการการพัฒนาทางพิเศษเพื่อรองรับการเข้า-ออกเมืองเพื่อกระจายปริมาณการจราจร จะทำให้โครงข่ายการคมนาคมมีความสมบูรณ์เต็มรูปแบบ รองรับปริมาณการจราจรที่ขยายตัว มีประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่ง สามารถบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด  ลดระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางของประชาชน              การเดินทางในระดับพื้นราบและบนโครงข่ายทางพิเศษในเขตเมืองกรุงเทพมหานคร มีสภาพปริมาณการจราจรที่หนาแน่นทั้งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็น และมีโครงข่ายที่ยังมิได้เชื่อมโยงการเดินทางได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรของพื้นที่เขตเมืองในกรุงเทพมหานครที่จะทำให้โครงข่ายถนนและทางพิเศษสามารถเชื่อมโยงได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นการเสริมโครงข่ายให้สามารถสอดรับกับความต้องการการเดินทางได้อย่างสะดวก ลดความแออัด และคับคั่งของปริมาณการจราจรในเขตเมือง แต่ด้วยลักษณะทางกายภาพของโครงการทางทิศเหนือและทิศตะวันตกยังไม่เชื่อมต่อกัน (Missing Link) การพัฒนาโครงข่ายถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเป็นทางเลือกในการเดินทางโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน  และช่วงเกิดปัญหาอุทกภัย จึงมีแนวคิดการก่อสร้างโครงข่ายทางเชื่อมต่อระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข  และทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เพื่อเชื่อมโครงข่ายระหว่างฝั่งตะวันตก (ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) ฝั่งเหนือ (ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางยกระดับอุตราภิมุข) ฝั่งตะวันออก (ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรุงเทพฯ-ชลบุรี) …