บทความ : การออกแบบผังสร้างคุณภาพชีวิต โดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย

การออกแบบผังสร้างคุณภาพชีวิต ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย               World Economic Forum เผยแพร่รายงานเรื่อง Trees Biggest Treats Facing Humankind Today เขียนโดย Kate Ryan ใจความสำคัญสรุปว่า โลกในวันนี้กำลังเผชิญปัญหาสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ โรคอ้วน (Obesity) การพร่องภาวะโภชนาการ (Undernutrition) และภาวะโลกร้อน (Climate Change) โดยส่งผลกระทบทางตรงในสองด้านคือ ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต (Human Health and Wellbeing) และด้านสุขภาพและคุณภาพของนิเวศ (Ecological Health and Wellbeing)   เครดิตภาพ http://www.treeofarchitecture.info/               ผู้เขียนเสนอให้ปรับปรุงนโยบายสาธารณะ (Public Policies) รูปแบบเศรษฐกิจ (Economic Platform) และค่านิยม (Norms)…

พลาดไม่ได้กับ 4 คลิป งานเสวนา “รางสร้างเมือง รางสร้างไทย”

พลาดไม่ได้กับ 4 คลิป งานเสวนา “รางสร้างเมือง รางสร้างไทย” อยู่ท้ายบทความครับ     วันที่ 28 มี.ค.62 ณ ห้องประชุมเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  นายสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พัฒนาเมืองขอนแก่น จำกัด นายเชษฐ์ นาคย้อย Assistant Manager R&D Department บริษัท Exedy Friction Material.Co.,Ltd นายดิสพล ผดุงกุล นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.)  อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ดร.เยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง…

บทความ : การออกแบบระเบียงสุขภาพ โดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย

การออกแบบระเบียงสุขภาพ ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย               สถาบัน Form-Based Codes หรือ FBCs แนะนำผู้บริหารเมืองและนักผังเมืองให้วางแผนออกแบบเมืองสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต โดยการจำแนกบทบาทย่านตามบริบท ร่วมมือกับทุกภาคส่วนกำหนดเจตนารมณ์ คาดการณ์อนาคตการใช้ที่ดิน คิดค้นกิจกรรมเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับบทบาท สร้างความเชี่ยวชาญ เสนอลักษณะพฤติกรรมการใช้พื้นที่ตามรูปแบบมาตรฐานของย่าน เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่   ที่มาภาพ https://centerforactivedesign.org/_centerforactivedesign.org/dynamic/user_side_images-image-490.jpg?1508664022               สถาบัน Form-Based Codes หรือ FBCs แนะนำผู้บริหารเมืองและนักผังเมืองให้วางแผนออกแบบเมืองสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต การพัฒนาย่านที่ FBCs แนะนำประกอบด้วย การพัฒนาระเบียงสุขภาพ (Healthy Corridors) ระเบียงการค้าปลีก (Retail Corridors) ระเบียงวัฒนธรรมและศิลปะ (Art & Cultural Corridors) ระเบียงอาหารริมทาง (Street Food Corridors) ระเบียงสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ (Creative Corridors) โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระเบียงสุขภาพเป็นอันแรก เนื่องจากจะสร้างผลกระทบในการยกระดับทรัพยากรคนในทางตรงและเริ่มที่ต้นทาง  …

กรณีศึกษา ค่าธรรมเนียมรถติดของมหานครลอนดอน: London Congestion Charge

บทความ : ค่าธรรมเนียมรถติดของมหานครลอนดอน: London Congestion Charge ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                                                                                         สมาชิกสมาคมการผังเมืองไทย                                                                                                                                     ผู้เชี่ยวชาญในเครือข่ายนักวิชาการสถาบันการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย (Smart Growth Thailand Institute)   E-mail: pedithep.y@cmu.ac.th     มหานครขนาดใหญ่ย่อมประกอบไปด้วยพื้นที่ชุมชนเมืองที่ไม่เพียงจะต้องถูกออกแบบหรือวางผังเมืองให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้พอต่อความต้องการของประชาชนที่อาศัยหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมือง แต่มหานครขนาดใหญ่ยังจะต้องถูกออกแบบมาให้รองรับกับผู้คนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ เพื่อประกอบกิจกรรมทางด้านธุรกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว   แม้ว่าประชาชนโดยทั่วไปจะมีเสรีภาพในการเดินทางจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง (freedom of movement) โดยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยขนส่งสาธารณะและการเดินทางโดยใช้ยานพาหนะส่วนตัว แต่ทว่า การ ที่ รัฐหรือท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษระดับมหานคร ปล่อยให้ประชาชนสามารถใช้ยวดยานพาหนะส่วนตัวโดยไม่จำกัดหรือไร้กลไกมาควบคุม ปริมาณยวดยานพาหนะของประชาชนแล้ว ย่อมอาจทำให้พื้นที่ชุมชนเมืองขนาดใหญ่มีการจราจรที่แออัด (Urban Traffic Congestion) อันอาจนำมาซึ่งปัญหาและผลกระทบในด้านลบ ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม หากปล่อยให้ประชาชนสามารถนำยานพาหนะ ส่วนตัวมาเดินทางในพื้นที่ชุมชนเมืองได้อย่างอิสระ เช่น มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถโดยสารส่วนบุคคล มลพิษทางเสียงที่เกิดจากการใช้งานรถยนต์อันก่อให้เกิดสภาวะที่มีเสียงรบกวน…

การออกแบบผังสร้างความเท่าเทียม บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย

การออกแบบผังสร้างความเท่าเทียม ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย                 สถาบัน Form-Based Codes แนะนำให้เมืองที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางผังการใช้ที่ดินแบบดั้งเดิม (Conventional land use regulations) เป็นการใช้ที่ดินรูปแบบ Form-Based Codes Zoning หรือ FBCs เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางสังคม สร้างพื้นที่เศรษฐกิจ โอกาสทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการครอบครองที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนทุกระดับรายได้   ที่มาภาพ https://pricetags.ca/wp-content/uploads/2008/12/richmond-transect.jpg               เนื่องจากการใช้ที่ดินรูปแบบดั้งเดิม ได้อนุญาตให้มีสัดส่วนของพื้นที่หนาแน่นน้อยในปริมาณที่มากเกินไป และมีข้อกำหนดหลายประการไม่สอดคล้องกับการพัฒนาสังคม ชี้ให้เห็นว่า ผังต้องการให้เมืองกระจัดกระจาย (Urban Sprawl) ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมให้เมืองและกิจกรรมเศรษฐกิจแผ่ขยายทำลายพื้นที่การเกษตรและแหล่งผลิตอาหาร หรือการจงใจให้รัฐต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างไม่คุ้มค่า หรือบังคับให้ประชาชนมีความจำเป็นในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่า ผู้วางผังเมืองมีความประสงค์ให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก เกิดการจำแนกกลุ่มผู้อยู่อาศัยตามระดับรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นเหตุของการกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของความเหลื่อมล้ำในสังคม   ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย                ดังนั้น FBCs จึงเสนอให้ปรับปรุงรูปแบบผังเมืองเพื่อสร้างความเท่าเทียม…

ผลลัพธ์ของการผังเมือง บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย

ผลลัพธ์ของการผังเมือง ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย               สมาคมการวางแผนอเมริกัน (American Planning Association) เสนอแนวทางการวางผังเมืองและการบริหารจัดการทรัพยากรให้ตอบสนองต่อผลลัพธ์ความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (National Environment) สภาพแวดล้อมคน (People Environment) สภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Built Environment) และหากเมืองหรือประเทศมีวาระหลักในการขับเคลื่อนหลัก ปฏิญญา หรือเจตนารมณ์ของกฎบัตร ก็ให้นับเอาวาระชาติ ปฏิญญา หรือเจตนารมณ์ในกฎบัตรนั้นเป็นนโยบายแห่งชาติ (National Policy) ที่ผังเมืองจะต้องกำหนดกลยุทธ์ตอบสนองให้บรรลุ   ที่มาภาพ http://www.vancouvereconomic.com/vancouver/greenest-city/               โดยกลยุทธ์จะต้องสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมการวางผัง การออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมือง การออกแบบระบบเศรษฐกิจ และการบริหารสิ่งแวดล้อม ต้องให้ผลลัพธ์ทางตรงกระทบต่อต่อ 4 เป้าหมายสำคัญ ได้แก่ เป้าหมายด้านการลงทุนทางเศรษฐกิจสีเขียว เป้าหมายด้านการจ้างงาน เป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประชากร และเป้าหมายฟื้นฟูระบบกายภาพเมือง สาระสำคัญดังนี้   ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย                เป้าหมายการลงทุนทางเศรษฐกิจ การวางผังเมืองจะต้องตอบโจทย์การเพิ่มขึ้นของการลงทุนเศรษฐกิจสีเขียว (Green…

พื้นที่สีเขียวกับการออกแบบเมือง บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร

พื้นที่สีเขียวกับการออกแบบเมือง ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย               เกณฑ์การออกแบบเมือง Smart Growth, LEED-ND และ Form-Based Codes นำข้อกำหนดการออกแบบที่โล่ง พื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะจัดเป็นความสำคัญอันดับต้น เพื่อให้ผู้บริหารเมืองและนักออกแบบเมืองวางแผนบริหารจัดการพื้นที่เหล่านี้ โดยการระบุในแผนงานและผังการออกแบบก่อนที่จะกำหนดส่วนประกอบอื่น   ที่มาภาพ https://sce.cornell.edu/img/content/1813-hero-1.jpg               ที่ต้องกำหนดความสำคัญการจัดวางพื้นที่สีเขียวลงในแผนงานเป็นอันดับแรก เนื่องจาก ต้องการจัดระบบความสมดุลของโครงสร้างธรรมชาติในพื้นที่เมืองก่อนที่จะออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม เป็นไปตามแนวนโยบายสาธารณะของเกณฑ์ ที่ได้กำหนดลำดับศักดิ์การจัดการเชิงพื้นที่เพื่อประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมและประชาชนส่วนใหญ่ในระดับสูงสุด ซึ่งหมายถึง ทุกแผนงานจะต้องกล่าวถึง แนวทาง นโยบาย เป้าหมาย โครงการ และงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบความสมดุลของโครงสร้างธรรมชาติในพื้นที่เมืองก่อน   ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย                เฉพาะเกณฑ์ LEED-ND นั้น ข้อกำหนดทั้งที่บังคับไม่มีคะแนนและที่มีคะแนน ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งถึงการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะ พื้นที่เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักออกแบบต้องแสดงให้เห็นในแผนงาน แบบสถาปัตยกรรม และแบบวิศวกรรม ว่าได้ดำเนินการเพื่อให้มีพื้นที่ดังกล่าว…

กฎบัตรกับประสิทธิภาพแผนยุทธศาสตร์ บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร

กฎบัตรกับประสิทธิภาพแผนยุทธศาสตร์ ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย               ยุทธศาสตร์เมืองมีหลายรูปแบบ ความแตกต่างของยุทธศาสตร์เมืองวัดได้จากระดับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนและกลไกที่คัดเลือกเป็นเข็มมุ่งในการพัฒนา ผู้บริหารเมืองและผู้บริหารแผนต้องทำความเข้าใจรูปแบบแต่ละยุทธศาสตร์ให้ถ่องแท้ ต้องคัดเลือกรูปแบบยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และให้ยุทธศาสตร์นั้นสอดคล้องกับกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา                 แม้จะเลือกรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่แล้ว แต่หากกลไกที่ใช้ไม่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีพอ การพัฒนาตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายอาจจะไม่บรรลุผล   ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย                ระดับการมีส่วนร่วมแผนยุทธศาสตร์เมือง การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) แบ่งออกเป็น 4 ขั้นดังนี้ การมีส่วนร่วมระดับที่หนึ่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ยกร่างแผนและนำแผนรับฟังความคิดเห็น โดยภาคส่วนต่างๆ อยู่ในฐานะเสนอความต้องการ ซึ่งหน่วยงานจะพิจารณานำข้อเสนอประยุกต์ใช้ การมีส่วนร่วมระดับที่สอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ยกร่างแผนและนำแผนรับฟังความคิดเห็น ภาคส่วนเป็นผู้ติดตามแผน ร่วมประเมินและเสนอแนะการปรับปรุงแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน การมีส่วนร่วมระดับที่สาม ภาคส่วนร่วมกันยกร่างแผนยุทธศาสตร์เมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้น ร่วมติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บรรลุผลตามที่ได้ยกร่าง การมีสวนร่วมระดับที่สี่ ภาคส่วนร่วมกันยกร่างแผนยุทธศาสตร์เมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคส่วนสามารถนำเสนอแผนและความต้องการ พร้อมร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติการขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ของแผน ร่วมติดตามประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอนนี้จัดเป็นระดับการทำแผนยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า “กฎบัตร (Charter)” โดยผู้แทนของภาคส่วนต้องลงนามความตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) จะต้องกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายใหญ่ร่วมกัน ต้องสื่อสารวิสัยทัศน์ให้สาธารณะรับทราบและแสดงข้อคิดเห็นอย่างอิสระ…

อุดรธานี : นิยามเมืองใหม่ ภายใต้ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ (มีคลิป)

อุดรธานี : นิยามเมืองใหม่ ภายใต้ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ (มีคลิป)

 

เครดิต THAIPBS มีคลิปด้านล่างท้ายบทความ

 

ตลอดประวัติศาสตร์ เมืองอุดรธานีคือ “ด่านหน้า” อย่างไม่เป็นทางการของไทย ในห้วงยามแห่งความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นการล่าอาณานิคม สงครามโลก และสงครามเย็น และเมืองอุดรก็ถูกสร้างบนเงื่อนไขเช่นนี้มาตลอด

 

1

 

แต่ภูมิรัฐศาสตร์โลกกำลังเปลี่ยน อินโดจีนกลายเป็นพื้นที่สันติภาพและการค้า เมืองอุดรกำลังเผชิญกับโจทย์ใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนในประวัติศาสตร์ จากเมือง “ด่านหน้า” อุดรกำลังเป็นประตูเชื่อมไทยกับภูมิภาค โดยเฉพาะ เวียงจันทน์ ฮานอย และจีนตอนล่าง เมื่อโลกเปลี่ยน โจทย์ของอุดรก็เปลี่ยนตาม สิ่งที่ต้องถามคือ อุดรจะวางที่ทางของตัวเองไว้อย่างไร

 

ชมคลิป

 

 

ขอขอบคุณ THAIPBS มา ณ ที่นี้ครับ

ไมซ์กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจเมือง บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร

ไมซ์กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจเมือง ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย               ไมซ์ได้รับการยอมรับว่า เป็นหัวลากทางเศรษฐกิจที่ดีตัวหนึ่ง ในทางผังเมือง ไมซ์เป็นกิจกรรมเศรษฐกิจที่ใช้พื้นที่อย่างประหยัด คุ้มค่า สามารถตอบโจทย์การขยายฐานภาษีให้กับเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ที่มาภาพ : https://archive.shine.cn/newsimage/2016/05/17/020160517213450.jpg                โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของไมซ์ที่เรียกว่า พื้นที่พัฒนาพิเศษเพื่อกิจการไมซ์ (MICE Special District-MSD) หรือ MICE Downtown ซึ่งตามปกติจะมีความหนาแน่นของอาคาร อาคารขยายตัวในแนวตั้ง มีความเข้มข้นด้านกิจกรรมการประชุม การโรงแรม และการบริการที่เกี่ยวเนื่อง   ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย                 พื้นที่พัฒนาพิเศษเพื่อกิจการไมซ์ มีคุณสมบัติที่เด่นชัดด้านเศรษฐกิจหลายประการ จำแนกได้เป็น               ข้อแรก รูปแบบการผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินมีความชัดเจน สามารถส่งเสริมให้เกิดความหนาแน่นการใช้ที่ดินได้ง่าย สามารถประมาณสัดส่วนของแต่ละกิจกรรมได้ นอกจากนั้น ยังอาจประมาณการจำนวนประชากรทั้งประจำและชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มประชากรชั่วคราวที่เป็นกลุ่มไมซ์ รัฐจะสะดวกในการนำข้อมูลการใช้ที่ดินไปวางแผนปรับปรุงฟื้นฟูเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ               ข้อสอง…