ข้อสรุปเบื้องต้นจากการทดสอบแบบแนวคิดเบื้องต้นการปรับปรุงทางข้าม บริเวณถนนราชวิถี

ข้อสรุปเบื้องต้นจากการทดสอบแบบแนวคิดเบื้องต้นการปรับปรุงทางข้าม บริเวณถนนราชวิถีส่วนที่ประชิดกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิของทีมกฎบัตรไทย     ด้วยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ตัวต่อตัวโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า โดยมีสมมุติฐานว่า พื้นที่บริเวณย่านราชวิถีมีบทบาทเป็นพื้นที่เปลี่ยนผ่านการสัญจรของผู้เดินทาง ผู้ใช้บริการโรงพยาบาล ผู้ซื้อหายา ผู้ค้า ผู้ทำงานในย่าน และผู้อยู่อาศัยในชุมชน ลักษณะพิเศษของพื้นที่ได้แก่ มีจำนวนผู้ป่วย ผู้พิการ และคนสูงอายุใช้บริการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นย่านที่ตั้งของโรงพยาบาลและสถาบันศึกษา   คำถามตามแบบแนวคิด จึงพุ่งเป้าไปยัง การพัฒนาและออกแบบทางเดินระดับพื้นให้เกิดความสะดวกสำหรับคนทุกกลุ่ม โดยออกแบบตามเกณฑ์ถนนสมบูรณ์หรือ complete streets ซึ่งเมื่อเทียบจำนวนคนเดินกับจำนวนผู้ใช้ยวดยานผ่านบริเวณ สมมุติฐานจากการสังเกตุ (รอการสำรวจ) หากปริมาณคนเดินมีมากกว่าคนใช้ยวดยาน จำเป็นจะต้องขยายทางเท้าเพื่อตอบสนองคนเดินเป็นลำดับแรก สำหรับคนข้ามทาง หากตรวจสอบแล้ว มีความสัมพันธ์ของกิจกรรมสองข้างทางที่ทำให้คนต้องเดินข้ามในแริมาณมาก ทั้งปริมาณและความถี่ จำเป็นจะต้องขยายเขตทางข้ามและเปลี่ยนจากทางข้ามยกระดับหรือสะพานลอยคนข้ามมาเป็นทางข้ามระดับผิวดิน  จากข้อเสนอตามแบบแนวคิด เบื้องต้นได้สอบถามประชาคมคนสัญจรเป้าหมายในวันนี้ว่า หากมีการยกเลิกสะพานลอยจะเห็นด้วยหรือไม่ และการออกแบบปรับปรุงทางข้ามระดับผิวดินให้รองรับด้านความปลอดภัย เกิดความสะดวก สร้างทัศนียภาพและความงามของพื้นที่ เห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งความเห็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ตอบว่า เห็นด้วย อย่างไรก็ตาม ทีมงานจะทดสอบสถานการณ์จำลอง (tactical urbanism) และสำรวจความเห็นกับกลุ่มเป้าหมายอีกครั้ง ก่อนจะสรุปข้อมูลเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป (ภาพนี้ใช้เฉพาะการรับฟังความเห็นเท่านั้น)   ราชวิถี (วิถีใหม่) มีบทบาทการเปลี่ยนผ่านการเดินทาง…